شنبه, 12 فروردين 1402 - Saturday, 01 April 2023
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
  • از:
  • تا:
تعداد مطلب: 50

عنوان مطلب تاريخ انتشار بازديد
آگهي مزايده ( نويت سوم ) / فروش عرصه دوازده پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در بلوار آزادگان ، ميدان انقلاب ، مجموعه آپادانا ، جمعا به مساحت كل 5953 متر مربع با قيمت پايه كارشناسي شنبه, 20 فروردين 1401 455
آگهي تجديد مزايده / فروش عرصه هفت پلاك با كاربري مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در منطقه سه نجف آباد ( ويلاشهر ) پنج شنبه, 01 ارديبهشت 1401 476
آگهي مزايده / فروش عرصه چهارده پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در شهرك امام علي ( ع ) منطقه چهار یکشنبه, 04 ارديبهشت 1401 445
آگهي مزايده ( نويت چهارم ) / فروش عرصه هفت پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در بلوار آزادگان ، ميدان انقلاب ، مجموعه آپادانا ، جمعا به مساحت كل 3580 متر مربع پنج شنبه, 22 ارديبهشت 1401 394
آگهي مناقصه / عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي معابر سطح منطقه چهار شهرداري یکشنبه, 01 خرداد 1401 406
آگهي مناقصه / واگذاري عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري مناطق يك ، دو و سه نجف آباد بصورت جداگانه چهارشنبه, 04 خرداد 1401 385
آگهي مزايده ( نوبت سوم ) / فروش عرصه پنج پلاك با كاربري مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در منطقه سه نجف آباد ( ويلاشهر ) چهارشنبه, 04 خرداد 1401 410
آگهي مناقصه / عمليات ساماندهي خيابان خاقاني واقع در شهرداري منطقه پنج نجف آباد پنج شنبه, 19 خرداد 1401 378
آگهي مناقصه / عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي معابر سطح منطقه پنج شهرداري پنج شنبه, 19 خرداد 1401 380
آگهي تجديد مناقصه / عمليات احداث پاركينگ مسقف ساختمان اداري شماره دو شهرداري ( شامل خريد مصالح و اجراء ) واقع در كمربندي جنوبي منطقه يك نجف آباد یکشنبه, 22 خرداد 1401 354
آگهي مناقصه / عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي معابر سطح منطقه يك شهرداري نجف آباد دوشنبه, 30 خرداد 1401 358
آگهي مزايده / فروش تعداد 19 دستگاه خودرو مستعمل موجود در پاركينگ سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري دوشنبه, 30 خرداد 1401 389
آگهي تجديد مناقصه(نوبت دوم) / عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي معابر سطح منطقه چهار شهرداري چهارشنبه, 08 تیر 1401 333
آگهي مناقصه / عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي معابر سطح منطقه دو شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 08 تیر 1401 359
آگهي مزايده / واگذاري استيجاري تعدادي از غرفه هاي موجود در كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد با كاربري هاي متفاوت/ 1401 شنبه, 11 تیر 1401 354
آگهي تجديد مناقصه ( نوبت سوم ) / اجراي عمليات پيست اسكيت - فري استايل روباز ( زمين ورزشي رو باز ) مطابق با نقشه ، مشخصات و پلان اجرايي واقع در محور تفريحي بوستان زندگي شهرداري منطقه يك نجف آباد دوشنبه, 13 تیر 1401 340
آگهي مناقصه / عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي معابر سطح منطقه سه شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 15 تیر 1401 342
آگهي مناقصه / اجراي فاز دوم پروژه بوستان زندگي شرقي در شهرداري منطقه يك نجف آباد شنبه, 18 تیر 1401 381
آگهي مناقصه / اجرت بازسازي تعداد 16 دستگاه اتوبوس رنو را بر اساس نظريه كارشناسي رسمي دادگستري پنج شنبه, 30 تیر 1401 357
آگهي تجديد مناقصه(نوبت دوم) / عمليات ساماندهي خيابان خاقاني واقع در شهرداري منطقه پنج نجف آباد پنج شنبه, 30 تیر 1401 352
آگهي تجديد مزايده(نوبت دوم) / فروش تعداد 12 دستگاه خودرو مستعمل(از 19 دستگاه خودرو مستعمل) موجود در پاركينگ سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري پنج شنبه, 30 تیر 1401 351
آگهي تجديد مناقصه(نوبت دوم) / عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي معابر سطح منطقه پنج شهرداري پنج شنبه, 30 تیر 1401 396
آگهي تجديد مناقصه(نوبت دوم) / عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي معابر سطح منطقه دو شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 05 مرداد 1401 344
آگهي تجديد مزايده ( نوبت دوم ) / واگذاري استيجاري تعدادي از غرفه هاي موجود در كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد یکشنبه, 30 مرداد 1401 296
آگهي مناقصه / بكارگيري 7 دستگاه خودروي استيجاري شامل كاپرا دوكابين يا مزدا دوكابين ، 6 دستگاه خودروي نيسان كمپرسي و 39 دستگاه خودروي سواري (استيجاري)به همراه راننده سه شنبه, 08 شهریور 1401 292
آگهي تجديد مزايده ( نوبت سوم ) / واگذاري استيجاري تعدادي از غرفه هاي موجود در كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 16 شهریور 1401 264
تجديدمناقصه (نوبت سوم) عمومي يك مرحله ای / فراخوان آگهي تجديد مناقصه(نوبت سوم) عمليات خريد، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زير سازي معابر سطح منطقه دو شهرداري نجف آباد شنبه, 19 شهریور 1401 249
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه بكارگيري 7 دستگاه خودرو شامل كاپرا دو كابين يا مزدا دو كابين ، 6 دستگاه خودرو نيسان كمپرسي و 38 دستگاه خودرو سواري به همراه راننده به صورت استيجاري و به صورت كلي شهرداري نجف آباد شنبه, 19 شهریور 1401 258
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان اجرا و احداث سرويس بهداشتي در پارك فيروزه یکشنبه, 20 شهریور 1401 297
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه اجراي عملياتساماندهي خيابان طالقاني امير آباد جهت هدايت آبهاي سطحي موجود منطقه پنج شهرداري نجف آباد سه شنبه, 29 شهریور 1401 237
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخواناجرا و احداث سرويس بهداشتي در پارك فيروزه شنبه, 02 مهر 1401 233
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايدهفروش هفت پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) واقع در بلوار آزادگان ، ميدان انقلاب ، مجموعه آپادانا منطقه سه شهرداري نجف آباد شنبه, 02 مهر 1401 228
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده ( نوبت سوم )فروش 11 دستگاه خودرو مستعمل از 19 دستگاه خورو مازاد موجود در پاركينگ سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهريشهرداري نجف آباد شنبه, 02 مهر 1401 246
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده واگذاري استيجاري يك واحد تجاري واقع در طبقه زيرزمين مجتمع تجاري ملت دوشنبه, 11 مهر 1401 209
آگهي تجديد مناقصه عمومي(نوبت دوم) يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مناقصه(نوبت دوم)اجرا و احداث سرويس بهداشتي در پارك فيروزه شنبه, 16 مهر 1401 181
آگهي تجديد مناقصه عمومي(نوبت دوم) يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مناقصه(نوبت دوم) اجرت بازسازي تعداد 16 دستگاه اتوبوس رنو چهارشنبه, 20 مهر 1401 168
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه مطالعات و طراحي تصفيه خانه تكميلي پساب فضاي سبز شهر نجف آباد چهارشنبه, 20 مهر 1401 206
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه عمليات ساماندهي پارك فيروزه(فاز يك)شهرداري منطقه چهار چهارشنبه, 20 مهر 1401 220
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه عمليات خريد، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر شهرداري منطقه چهار چهارشنبه, 20 مهر 1401 196
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه عمليات تكميل و اجراي نماي المان ورودي غرب، جهت اجراي نما با قطعات بتني G.F.R.C(قطعات بتني پيش ساخته با الياف شيشه)ورق و قطعات فولادي شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 20 مهر 1401 221
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده واگذاري جايگاه مورد احداث پمپ بنزين واقع در ويلاشهر به صورتفروش به بخش خصوصي صرفا" با امتياز و احداث پمپ بنزين شهرداري منطقه سه نجف آباد شنبه, 23 مهر 1401 224
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده ( نوبت چهارم )فروش 9دستگاه خودرو مستعمل از 19 دستگاه خورو مازاد موجود در پاركينگ سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري نجف آباد سه شنبه, 03 آبان 1401 180
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده ( نوبت دوم )فروش هفت پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) واقع در بلوار آزادگان ، ميدان انقلاب ، مجموعه آپادانا منطقه سه شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 04 آبان 1401 217
تجديدمناقصه(نوبت دوم) عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مناقصه(نوبت دوم) بكارگيري 7 دستگاه خودرو شامل كاپرا دو كابين يا مزدا دو كابين ، 6 دستگاه خودرو نيسان كمپرسي و 38 دستگاه خودرو سواري به همراه راننده به صورت استيجاري و به صورت كلي شهرداري نجف آباد سه شنبه, 10 آبان 1401 179
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده(نوبت دوم) واگذاري استيجاري يك واحد تجاري واقع در طبقه زيرزمين مجتمع تجاري ملت سه شنبه, 10 آبان 1401 194
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه ساماندهي بلوار مفتح ( حد فاصل بلوار توحيد تا بلوار منتظري ) شهرداري منطقه چهار نجف آباد شنبه, 21 آبان 1401 163
تجديدمزايده (نوبت دوم) عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده(نوبت دوم) واگذاري جايگاه مورد احداث پمپ بنزين واقع در ويلاشهر سه شنبه, 24 آبان 1401 160
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه عمليات ساماندهي ، بهسازي و نوسازي تعداد 72 عدد سايبان جهت ايستگاههاي اتوبوس سطح معابر مناطق پنج گانه شهرداري ( شامل خريد مصالح و اجراء ) سه شنبه, 01 آذر 1401 137
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده(نوبت سوم) واگذاري استيجاري يك واحد تجاري واقع در طبقه زيرزمين مجتمع تجاري ملت شنبه, 12 آذر 1401 134
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده واگذاري اماكن و فضاهاي در اختيار سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي به صورت استيجاري شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 16 آذر 1401 118

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360