سه شنبه, 01 خرداد 1403 - Tuesday, 21 May 2024
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
کد خبر 1134
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ ۰۹:۳۹

مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده فروش پنج قطعه زمين بصورت كلان با كاربري باغ و اراضي كشاورزي و موقعيت فعلي اراضي واقع در بلوار جديد الاحداث كشاورز واقع درشهرداري منطقه دو نجف آباد

شهرداري نجف آباد در نظر دارد فراخوان آگهي مزايده فروش پنج قطعه زمين بصورت كلان با كاربري باغ و اراضي كشاورزي و موقعيت فعلي اراضي واقع در بلوار جديد الاحداث كشاورزواقع درشهرداري منطقه دو نجف آباد ( از محل منابع داخلي ) را به صورت كلان با قيمت كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ كل 000 / 200 / 451 / 99 ريال ، واقع در بلوار جديد الاحداث كشاورز منطقه دو شهرداري نجف آباد به شماره سيستمي 2002090286000002 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد

 

كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد.

متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (به صورت برخط) براي كليه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زماني:

-          تاريخ انتشار فراخوان : نوبت اول چاپ روز سه شنبهمورخ19/ 02/ 1402 ونوبتدوم چاپ روز پنجشنبه مورخ 28/ 02/ 1402

-          مهلت دريافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 01/ 03/ 1402

-          مهلت ارسال پيشنهادات: تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1402/03/13

-          زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 17/ 03/ 1402

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: شركت كنندگان بايدمبلغ 000 / 560 / 972 / 4 ريال به صورت يكجا به عنوان سپرده شركت در مزايدهرا حسب مدارك پيوست به صورت وجـه نقـد به حساب سپرده شماره2 / 9107470 / 10 يا شماره شباIR050700001000229107470002   شهرداري نزد بانك رسالت واريز و يا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانكي  با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهي مزايده بعنوان ضمانت شركت درمزايده به صورت يكجابابتپنج پلاك تهيه و بارگذاري نمايند و سپس اصل ضمانتنامه و يا تاييديه وصول مبلغ سپردهرا قبل از بازگشايي پيشنهادات به واحد امورقراردادهاي شهرداري مركزي نجف آباد ارسال نمايند.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :نجف آباد خيابان امام خميني ( ره ) ، شهرداري مركزي كدپستي 14661-85146 تلفن 3-42640041-031

مشخصات شهرداري :شناسه ملي : 14000277378  كد اقتصادي : 411443717316  شماره ثبت : 0900544

 

مطالب مرتبط


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360