چهارشنبه, 09 خرداد 1403 - Wednesday, 29 May 2024
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
کد خبر 1165
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ ۰۶:۵۷

مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده واگذاري بهره برداري از پنج دستگاه اتوبوس بنز 457 (جديد )به همراه يك دستگاه جايگزين بصورت كلان

شهرداري نجف آباددر نظر داردفراخوان آگهي مزايده واگذاري بهره برداري از پنج دستگاه اتوبوس بنز 457 (جديد )  به همراه يك دستگاه جايگزين بصورت كلان به افراد واجد شرايط و به صورت استيجاري ، با اجاره بهاي ماهيانه بر اساس قيمت كارشناسي رسمي دادگستري براي يك دوره يكساله و حسب مشخصات موجود در مدارك مزايدهبه شماره سيستمي 5002090286000015 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد.

متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (به صورت برخط) براي كليه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زماني:

-          تاريخ انتشار فراخوان : نوبت اول چاپ روز چهارشنبه مورخ25 / 05/ 1402 ونوبتدوم چاپ روز شنبهمورخ 04 / 06 / 1402

-          مهلت دريافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز يكشنبه مورخ 05 / 06 / 1402

-          مهلت ارسال پيشنهادات: تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 18 / 06/1402

-          زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت15 روز دوشنبهمورخ 20 / 06 / 1402

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: شركت كنندگان بايدمبلغ000 / 000 / 150ريال به عنوان سپرده شركت در مزايدهرا به صورت وجـه نقـد به حساب سپرده شماره2 / 9107470 / 10 يا شماره شباIR050700001000229107470002   شهرداري نزد بانك رسالت واريز و يا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانكي  با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهي مزايده بعنوان ضمانت شركت درمزايده تهيه و بارگذاري نمايند و سپس اصل ضمانتنامه و يا تاييديه وصول مبلغ سپردهرا قبل از بازگشايي پيشنهادات به واحد امورقراردادهاي شهرداري مركزي نجف آباد ارسال نمايند.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :نجف آباد خيابان امام خميني ( ره ) ، شهرداري مركزي كدپستي 14661-85146 تلفن 3-42640041-031

مشخصات شهرداري :شناسه ملي : 14000277378  كد اقتصادي : 411443717316  شماره ثبت : 0900544

مطالب مرتبط


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360