سه شنبه, 01 خرداد 1403 - Tuesday, 21 May 2024
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
کد خبر 1148
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۱۸ تیر ۱۴۰۲ ۰۳:۵۴

مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه بكارگيري 15 دستگاه خودروي استيجاري شامل 9 دستگاه كاپرا دو كابينيا مزدا دو كابين و6 دستگاه نيسان جك دار به همراه راننده

شهرداري نجف آباددر نظر داردفراخوان آگهي مناقصه بكارگيري 15دستگاه خودروي استيجاري شامل9 دستگاه كاپرا دو كابينيا مزدا دو كابين و6 دستگاه نيسان جك داربه همراه راننده به شمارهسيستمي 2002090286000010 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد.

متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (به صورت برخط) براي كليه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زماني:

-          تاريخ انتشار فراخوان : نوبت اول چاپ روز سه شنبهمورخ 20 / 04 / 1402 ونوبتدوم چاپ روز پنجشنبه مورخ 29 /04/1402

-          مهلت دريافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روزشنبه مورخ 1402/04/31

-          مهلت ارسال پيشنهادات: تا ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 1402/05/12

-          زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت30 / 13روز شنبهمورخ 14/ 05/ 1402

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: شركت كنندگان بايدمبلغ000 / 000 / 659 / 1 ريال رابه صورت وجـه نقـد به حساب سپرده شماره2 / 9107470 / 10 يا شماره شباIR050700001000229107470002   شهرداري نزد بانك رسالت واريز و يا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانكي  با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهي مناقصه بعنوان ضمانت شركت درمناقصه تهيه و بارگذاري نمايند و سپس اصل ضمانتنامه و يا تاييديه وصول مبلغ سپردهرا قبل از بازگشايي پيشنهادات به واحد امورقراردادهاي شهرداري مركزي نجف آباد ارسال نمايند.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :نجف آباد خيابان امام خميني ( ره ) ، شهرداري مركزي كدپستي 14661-85146 تلفن 3-42640041-031

مشخصات شهرداري :شناسه ملي : 14000277378  كد اقتصادي : 411443717316  شماره ثبت : 0900544

مطالب مرتبط


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360