چهارشنبه, 09 خرداد 1403 - Wednesday, 29 May 2024
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
کد خبر 1170
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ ۰۷:۲۹

مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه ساخت قطعات بتني جهت ساماندهي زيرگذر شورا به كمربندي يزدانشهر شهرداري منطقه چهار


شهرداري نجف آباددر نظر داردفراخوان  آگهي مناقصه ساخت قطعات بتني جهت ساماندهي زيرگذر بلوار شورا به كمربندي يزدانشهرشهرداري منطقه چهار نجف آبادبه شماره سيستمي 2002090286000028 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد.

متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (به صورت برخط) براي كليه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زماني:

-          تاريخ انتشار فراخوان : نوبت اول چاپ روزپنج شنبهمورخ 02 / 06 / 1402 ونوبتدوم چاپ روز يكشنبه مورخ 12/06 /1402

-          مهلت دريافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 13 / 06 /1402

-          مهلت ارسال پيشنهادات: تا ساعت 19 روزسه شنبهمورخ28 / 06/1402

-          زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت15 روز چهارشنبهمورخ 29 / 06 / 1402

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: شركت كنندگان بايدمبلغ000 / 000 / 664 /4 ريال رابه صورت وجـه نقـد به حساب سپرده شماره2 / 9107470 / 10 يا شماره شباIR050700001000229107470002   شهرداري نزد بانك رسالت واريز و يا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانكي  با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهي مناقصه بعنوان ضمانت شركت درمناقصه تهيه و بارگذاري نمايند و سپس اصل ضمانتنامه و يا تاييديه وصول مبلغ سپردهرا قبل از بازگشايي پيشنهادات به واحد امورقراردادهاي شهرداري مركزي نجف آباد ارسال نمايند.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :نجف آباد خيابان امام خميني ( ره ) ، شهرداري مركزي كدپستي 14661-85146 تلفن 3-42640041-031

مشخصات شهرداري :شناسه ملي : 14000277378  كد اقتصادي : 411443717316  شماره ثبت : 0900544

مطالب مرتبط


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360