چهارشنبه, 09 خرداد 1403 - Wednesday, 29 May 2024
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
کد خبر 1140
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ ۰۴:۱۱

مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي شهرداري منطقه پنج نجف آباد

شهرداري نجف آباددر نظر دارد فراخوان آگهي مناقصه عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالتبه همراه عمليات زيرسازي منطقه پنج شهردارينجف آبادبه شماره سيستمي2002090286000006را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد.

متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (به صورت برخط) براي كليه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زماني:

-          تاريخ انتشار فراخوان : نوبت اول چاپ روز چهارشنبهمورخ31/ 03 / 1402 ونوبتدوم چاپ روز يكشنبه مورخ 11 /04 /1402

-          مهلت دريافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1402/04/12

-          مهلت ارسال پيشنهادات: تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1402/04/24   

-          زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت30 / 13روز دوشنبهمورخ 26/ 04/ 1402

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: شركت كنندگان بايدمبلغ000 / 000 / 399 / 3 ريال رابه صورت وجـه نقـد به حساب سپرده شماره2 / 9107470 / 10 يا شماره شباIR050700001000229107470002   شهرداري نزد بانك رسالت واريز و يا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانكي  با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهي مناقصه بعنوان ضمانت شركت درمناقصه تهيه و بارگذاري نمايند و سپس اصل ضمانتنامه و يا تاييديه وصول مبلغ سپردهرا قبل از بازگشايي پيشنهادات به واحد امورقراردادهاي شهرداري مركزي نجف آباد ارسال نمايند.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :نجف آباد خيابان امام خميني ( ره ) ، شهرداري مركزي كدپستي 14661-85146 تلفن 3-42640041-031

مشخصات شهرداري :شناسه ملي : 14000277378  كد اقتصادي : 411443717316  شماره ثبت : 0900544

مطالب مرتبط


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360