سه شنبه, 01 خرداد 1403 - Tuesday, 21 May 2024
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
کد خبر 1138
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ ۰۴:۱۵

مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده ( نوبت دوم ) فروش پنج قطعه زمين بصورت كلان با كاربري باغ و اراضي كشاورزي و موقعيت فعلي اراضي واقع در بلوار جديد الاحداث كشاورز واقع درشهرداري منطقه دو نجف آباد

شهرداري نجف آباددر نظر دارد فراخوان آگهي تجديدمزايده ( نوبت دوم )فروشپنج قطعه زمين بصورت كلان با كاربري باغ و اراضي كشاورزي و موقعيت فعلي اراضي واقع در بلوار جديد الاحداث كشاورزواقع درشهرداري منطقه دو نجف آباد( از محل منابع داخلي ) را به صورت كلان با قيمت كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ كل 000 / 200 / 451 / 99 ريال ، واقع در بلوار جديد الاحداث كشاورز منطقه دو شهرداري نجف آبادبه شماره سيستمي2002090286000003 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد.

متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (به صورت برخط) براي كليه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زماني:

-          تاريخ انتشار فراخوان : نوبت اول چاپ روز چهارشنبهمورخ24/ 03/ 1402 ونوبتدوم چاپ روز شنبه مورخ 03/ 04/ 1402

-          مهلت دريافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 06/ 04/ 1402

-          مهلت ارسال پيشنهادات: تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1402/04/19

-          زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت30 / 13 روز چهارشنبه مورخ 21 / 04 / 1402

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: شركت كنندگان بايدمبلغ 000 / 560 / 972 / 4 ريال به صورت يكجا به عنوان سپرده شركت در مزايدهرا حسب مدارك پيوست به صورت وجـه نقـد به حساب سپرده شماره2 / 9107470 / 10 يا شماره شباIR050700001000229107470002   شهرداري نزد بانك رسالت واريز و يا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانكي  با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهي مزايده بعنوان ضمانت شركت درمزايده به صورت يكجابابتپنج پلاك تهيه و بارگذاري نمايند و سپس اصل ضمانتنامه و يا تاييديه وصول مبلغ سپردهرا قبل از بازگشايي پيشنهادات به واحد امورقراردادهاي شهرداري مركزي نجف آباد ارسال نمايند.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :نجف آباد خيابان امام خميني ( ره ) ، شهرداري مركزي كدپستي 14661-85146 تلفن 3-42640041-031

مشخصات شهرداري :شناسه ملي : 14000277378  كد اقتصادي : 411443717316  شماره ثبت : 0900544

مطالب مرتبط


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360