چهارشنبه, 09 خرداد 1403 - Wednesday, 29 May 2024
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
کد خبر 1150
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۱ تیر ۱۴۰۲ ۰۴:۰۱

مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده اجاره دو عدد كانكس فروشگاه مواد غذايي در محوطه گلزار شهدا ء و جنب يادمان جهت آرامستان شهرداري نجف آباد

شهرداري نجف آباددر نظر دارد فراخوان آگهي مزايده اجارهدو عدد كانكس فروشگاه مواد غذايي در محوطه گلزار شهداء و جنب يادمان جهت آرامستان شهرداري نجف آبادبه افراد واجد شرايط و به صورت استيجاري و جداگانه ، با اجاره بهاي ماهيانه بر اساس قيمت كارشناسي رسمي دادگستري براي يك دوره يكساله و حسب مشخصات موجود در مدارك پيوست مزايدهبه شمارهسيستمي 5002090286000012 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد.

متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (به صورت برخط) براي كليه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زماني:

-          تاريخ انتشار فراخوان : نوبت اول چاپ روز دوشنبه مورخ26/ 04 / 1402 ونوبتدوم چاپ روزچهارشنبه مورخ 04 / 05 / 1402

-          مهلت دريافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز يك شنبهمورخ 08 / 05 / 1402

-          مهلت ارسال پيشنهادات: تا ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 19/05/1402

-          زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت30 / 13 روز شنبه مورخ 21 / 05 / 1402

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: شركت كنندگان بايدمبلغ سپرده شركت در مزايدهرا حسب مدارك پيوست، به صورت جداگانه و به صورت وجـه نقـد به حساب سپرده شماره2 / 9107470 / 10 يا شماره شباIR050700001000229107470002   شهرداري نزد بانك رسالت واريز و يا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانكي  با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهي مزايده بعنوان ضمانت شركت درمزايده تهيه و بارگذاري نمايند و سپس اصل ضمانتنامه و يا تاييديه وصول مبلغ سپردهرا قبل از بازگشايي پيشنهادات به واحد امورقراردادهاي شهرداري مركزي نجف آباد ارسال نمايند.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :نجف آباد خيابان امام خميني ( ره ) ، شهرداري مركزي كدپستي 14661-85146 تلفن 3-42640041-031

مشخصات شهرداري :شناسه ملي : 14000277378  كد اقتصادي : 411443717316  شماره ثبت : 0900544

مطالب مرتبط


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360