یکشنبه, 02 ارديبهشت 1403 - Sunday, 21 April 2024
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
کد خبر 1119
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ ۰۶:۱۴

مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده اجاره واگذاري مديريت-نظارت و بهره برداري از دو جايگاه CNG نجف آباد

شهرداري نجف آباددر نظر دارد فراخوان آگهي مزايده اجاره واگذاري مديريت -نظارت و بهره برداري از دو جايگاه CNG از طريق برگزاري مزايده عمومي با قيمت كارشناسي رسمي دادگستري و بر اساس آئين نامه مالي شهرداريها و ضوابط و مقررات شركت ملي پخش فرآوده هاي نفتي ايران به شماره سيستمي 5001090286000015 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد.

متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (به صورت برخط) براي كليه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زماني:

-          تاريخ انتشار فراخوان : نوبت اول چاپ روز سه شنبهمورخ16/ 12/ 1401 ونوبتدوم چاپ روزپنج شنبه مورخ 12/25 /1401

-          مهلت دريافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز شنبه مورخ1401/12/27

-          مهلت ارسال پيشنهادات: تا ساعت 19 روزچهار شنبهمورخ 1402/01/16

-          زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 15 روز شنبه مورخ 19/ 01/ 1402

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: شركت كنندگان بايد جهت اجاره جايگاه CNG واقع در نجف آباد-بلوار دفاع مقدس (كمربندي جنوبي )مبلغ000 / 000 / 306 ريال وجهت اجاره جايگاه CNG واقع در يزدانشهر-بلوارامام خميني (ره)-نبش بلوار شوراء ،مبلغ000 / 000 / 372 ريالرابه صورت وجـه نقـد به حساب سپرده شماره2 / 9107470 / 10 يا شماره شباIR050700001000229107470002   شهرداري نزد بانك رسالت واريز و يا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانكي  با اعتبار حداقل 3 ماهه به صورت جداگانه براي هر كدام از جايگاهها از زمان آگهي مزايده بعنوان ضمانت شركت درمزايده تهيه و بارگذاري نمايند و سپس اصل ضمانتنامه و يا تاييديه وصول مبلغ سپردهرا قبل از بازگشايي پيشنهادات به واحد امورقراردادهاي شهرداري مركزي نجف آباد ارسال نمايند.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :نجف آباد خيابان امام خميني ( ره ) ، شهرداري مركزي كدپستي 14661-85146 تلفن 3-42640041-031

مشخصات شهرداري :شناسه ملي : 14000277378  كد اقتصادي : 411443717316  شماره ثبت : 0900544

مطالب مرتبط


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360