شنبه, 30 تیر 1403 - Saturday, 20 July 2024
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد

مراحل صدور پروانه ساختماني ( تجاري و مسكوني )


مراحل صدور پروانه ساختماني ( تجاري و مسكوني )

الف ) مدارك لازم :
1- تكميل فرم درخواست پروانه ساختمان
2- فتوكپي مدارك مالكيت اعم از :
- سند رسمي
- وكالت نامه
- فتوكپي شناسنامه وكيل قانوني ملك
3- فتوكپي شناسنامه مالك و مالكين
4- پرداخت هزينه بازديد

تذكر :
در صورتيكه ملك فاقد سند مالكيت باشد ، بايستي وضعيت ثبتي از اداره ثبت ارائه نمايد و چنانچه پلاك فوق به ثبت نرسيدهباشد ، قولنامه كه به تأييد شوراي اسلامي شهر رسيده باشد به عنوان مدرك مالكيت ارائه خواهد شد . در اين صورت بايستي فرم تعهد محضري كه در يكي از دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي گردد ، ارائه گردد و صدور پايان كار منوط به ارائه سند مالكيت مي باشد .

ب ) مسير انجام كار :
1- تهيه مدارك بند الف و ارائهبه قسمت تشكيل پرونده
2- تعيين نوبت بازديد
3- بازديد كارشناس شهرداري از محل وتهيه كارت گذربندي و نقشه هوايي ياطرح تفصيلي
4- ارائه پرونده به مسئول شهرسازي و اخذ دستورات لازم جهت سير مراحل بعدي
تذكر : در صورتي كه محل با طرح تفصيلي و كد مربوطه مطابقت داشه باشد ، دستور تهيه نقشه صادر ، در غير اين صورت پرونده به گروه كارشناسان ارجاع مي گردد .
5- ارائه دشتور تهيه نقشه به سازمان نظام مهندسي نجف آباد جهت تعيين مهندس ناظر و طراح
6- تهيه نقشه و تكميل فرم نظارت توسط مهندس ناظر و مهرو امضاء سازمان نظام مهندسي و همچنين تكميل فرم تعهد كارفرما در يكي از دفاتر اسناد رسمي توسط مالك
7- ارائه مدرك و نقشه هاي تهيه شده به مسئول شهرسازي و تأييد نقشه ها توسط شهرسازي
8- ارسال پرونده به واحد محاسبات و تعيين ميزان بدهي
9- ارسال پرونده به واحد نوسازي وتعيين عوارضات معوقه
10- مكاتبه باسازمان تأمين اجتماعي جهت پرداخت بيمه كارگران
11- پس از پرداخت كليه بدهي ها ، پروانه توسط واحد صدور پروانه صادر خواهد شد .
تذكر : قبل از صدور شناسنامه ساختمان لازم است پيش نويس پروانه به امضاء مسئولين دواير : درآمد ، محاسبات ، طرح تفصيلي و رئيس شهرسازي برسد .

مراحل تفكيك زمين و ساختمان :
اصولاً يك قطعه ملك زماني مي تواند مراحل تفكيك را شروع نمايد كه اولاً حدود اربعه شش دانگ پلاك اوليه مشخص باشد و ثانياً كل شش دانگ چه به صورت ساختمان با شهرداري تسويه حساب نموده باشند .

الف ) مدارك لازم :
1- فتوكپي اسناد مالكيت شش دانگ
2- فتوكپي شناسنامه مالك و مالكين
3- نقشه تفكيك كه به امضاء كليه مالكين رسيده باشد
4- گواهي پايان ساخت ، پروانه و يا مفاصاً حساب شهرداري در صورت وجود
5- پرداخت هزينه بازديد

ب ) مراحل انجام كار :
1- پس از تشكيل پرونده ، تاريخ نوبت بازديد مشخص خواهد شد .
2- كارشناس شهرداري از محل بازديد و كارت گذربندي محل مورد نظر تكميل خواهد شد .   
3- ارائه پرونده به مسئول شهرسازي و طرح موضوع در صورت عدم وجود بدهي قبلي در گروه كارشناسان جهت تعيين هزينه تفكيك ملك و يا توافق با شهرداري
4- ارجاع به واحد محاسبات و تعيين ميزان بدهي
5- پرداخت خق و حقوق بدهي شهرداري و عوارض نوسازي توسط مالك
6- تأييد نقشه تفكيك بر مبناي ضوابط و اصول شهرسازي و مكاتبه با اداره ثبت اسناد و املاك جهت صدور اسناد مالكيت جداگانه
تذكر 1 ) حسب قانون منع تفكيك باغات حداقل سطح تفكيك باغات 2000 مترمربع مي باشد .
تذكر 2 ) حد نصاب جهت تفكيك زمين بصورت مسكوني حداقل 150 مترمربع مي باشد  .


 
استعلام بانك و انجام نقل وانتقال

الف ) مدارك لازم :
1- ارائه برگ استعلام از طرف دفاتر اسناد رسمي و يا بانك
2- پرداخت هزينه بازديد
3- پرداخت هزينه بازديد
4- پروانه ساختمان ، پايان كار ، مفاصا حساب شهرداري

ب ) مسيرانجام كار :
1- پس از ارائه سند مالكيت و تشكيل پرونده ، در صورت وجود سابقه ، نوبت بازديد تعيين خواهد شد .
2- بازديد كارشناس فني از محل و تهيه كارت گذربندي و نقشه هوايي و يا طرح تفصيلي و تكميل پرونده
3- ارائه پرونده به مسئول شهرسازي و اخذ دستورات لازم بعدي
4 – ارجاع پرونده به گروه كارشناسان در صورت لزوم ( نقل و انتقالات باغات و ... )
5- ارجاع به واحد محاسبات و تعيين ميزان بدهي
6- در صورت پرداخت بدهي شهرسازي و عوارض معوقه نوسازي و قرار گرفتن ملك در طرح هاي عمراني ، جواب استعلام صادر خواهد شد .
7- در صورت نوسازي بودن ملك و احداث بعد از سال 1358 و عدم وجود سابقه و پروانه ساختماني ، پرونده به كميسيون ماده صد ارجاع مي گردد .
تذكر : ممكن است پس از تسويه حساب ملك ، جواب استعلام جهت بانك به علت واقع شدن در طرح و يا مسير صادر نگردد ولي با قيد وقوع در طرح و يا مسير ( در صورت عدم صدور رأي تخريب توسط كميسيون ماده صد ) با اخذ تعهد محضري جواب دفاتر اسناد رسمي صادر خواهد شد .
لذا افرادي كه قصد به رهن گذاردن ملك و اخذ وام از بانك را دارند ، با توجه داشته باشند كه قبل از انجام مراحل اوليه به واحد شهرسازي و در خصوص طرح و گذربندي پلاك مورد نظر اطلاع كامل حاصل نمايند .

مراحل تمديد پروانه ساختمان ، تأييد سفت كاري ( عدم خلاف ) ، اصلاح نقشه ، صدور پايان كار :

الف : مدارك لازم :
1- تكميل فرم مربوطه
2- ارائه پروانه ساختمان
3- فيش هزينه بازديد
4- تكميل فرم شروع و پيشرفت عمليات ساختمان توسط مهندس ناظر
ب : مسير انجام كار :
1- پس از ارائه موارد بند الف ، نوبت بازديد مشخص مي گردد .
2- بازديد از محل توسط مأمور بازديد و تكميل كارت گذربندي
3- ارائه پرونده به مسئول شهرسازي و اخذ دستورات لازم جهت سير مراحل بعدي
4- كنترل زيربناي احداث شده و مطابقت آن باموارد مندرج در شناسنامه ساختمان

تذكر :
1) در صورتي كه بناي احداثي ، مازاد بر پروانه ساختماني باشد و يا گذربندي يا ابعاد پخ ها رعايت نشده باشد ، پرنده برابر تبصره دو ماده 100 قانون شهرداريها ،‌ به كميسيون مربوطه ارجاع خواهد شد .
2) در صورتي كه مالك تقاضاي تمديد را داشته باشد و قبل از مهلت مندرج در پروانه جهت تمديد به شهرداري مراجعه ننمايد ، مشمول مابه التفاوت عوارضات خواهد شد .
3) پروانه ساختماني صادر شده به مدت 3 سال از تاريخ صدور داراي اعتبار مي باشد و پس از آن به مدت دو سال طي دو مرحله يك ساله تمديد خواهد شد و در صورتي كه مالك طي 5 سال نتواند ساختمان را احداث و تكميل نمايد مشمول پرداخت عوارضات روز خواهد شد .
4) جهت صدور پايان كار ، نماسازي قسمت هاي مشرف بر معابر و همچنين مشرف بر حياط پلاك هاي مجاور و نيز رفع مشرفيت ها الزامي است .
5) در صورتي كه پرونده به كميسيون ماده صد ارجاع گردد و اجراي كار مغاير اصول شهرسازي و ضوابط ايستايي باشد ، پرونده به كميسيون ماده صد ارجاع و كميسيون حسب مقررات جاري ، رأي به تخريب بناي احداثي صادر خواهد نمود و در غيراين صورت حكم و جريمه و مالك جهت انجام مراحل بعدي ملزم به پرداخت جرايم و عوارضات متعلقه مي باشد .
6 ) پس از پرداخت كليه بدهي ها حسب مورد پروانه تمديد و يا پايان كار صادر خواهد شد .

مساجد نجف آباد

آمار مساجد نجف آباد

طبق آمار ثبت شده در ستاد اقامه نماز شهرستان مستقر در دفتر امام جمعه و نیز اطلاعات اداره اوقاف شهرستان هم اکنون بیش از 153 مسجد فعال در سطح شهرستان فعالیت دارند

انتخاب مسجد نمونه


در حال حاضر مساجد ولی عصر (خیابان مولوی شمالی) -سید الشهدا (خیابان صفا) ومسجد جوادیه (خیابان شهدا) با توجه به شاخص های مورد توجه ستاد اقامه نماز به عنوان مساجد نمونه شهرستان معرفی شده اند برگزاری جلسات مستمر و منظم هیت امنا - اتخاذ واجرای تصمیمات مناسب جهت جذب جوانان و نوجوانان وبرنامه ریزی و اجرای مناسب مراسم اعیاد ملی ومذهبی از مهمترین پارامترها برای انتخاب مساجد نمونه به شمار میروند

ترین های مساجد شهرستان


قدیمی ترین مسجد شهرستان : مسجد جامع دهق (دوره سلجوقیان)
قدیمی ترین مساجد شهر نجف آباد :  مساجد نصیر - حکیم و ارشاد
سریع الاحداث ترین مسجد  :  مسجد الزهرا (بلوار فجر)
مسن ترین خادم    :  حاج لطفعلی (80 ساله-مسجد ارشاد)
جوان ترین خادم   (23ساله -مسجد نبی)
مسن ترین موذن     :    حاج علی مومن (مسجد صاحب الزمان)
جوان ترین موذن      :    رحیمی ( 14 ساله - مسجد امیرالمومنین)

لیست آماری تعداد مساجد شهرستان نجف آباد


بخش مهردشت      23
شهر نجف آباد        77
گلدشت                10            
کهریزسنگ            3
قعلهسفید            3
ویلاشهر               4
یزدانشهر             16
امیر آباد               17    
فیروزآباد               2       
شهرک آزادگان      2
حاجی آباد           6
صالح آباد             1
نهضت آباد           4   
همت آباد            1 
جوزدان               4
فیلور                  3   
رحمت آباد          1

پرتال کانون های فرهنگی مساجد

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360