یکشنبه, 03 تیر 1403 - Monday, 24 June 2024
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
کد خبر 305
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۱۳ آبان ۱۳۸۹ ۱۰:۰۰

سازمان عمران وباز آفرینی فضاهای شهری

کلیات

نام سازمان : سازمان عمران وباز آفرینی فضاهای شهری شهرداری نجف آباد است که در این اساسنامه به طور اختصار سازمان نامیده می شودو طبق مفاد و مقررات این اساسنامه اداره می شود.

سازمان از هر حیث وابسته به شهرداری می باشد .پیش بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمان های وابسته در چارچوب اختیارات قانونی آن است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای سازمان ایجادنمی کند .

مرکز اصلی سازمان در شهرنجف آبادو محدوده عمل آن محدوده و حریم همان شهر می باشد.

موضوع فعالیت سازمان

اهم وظایف و ماموریت های سازمان عمران وباز آفرینی فضاهای شهری به شرح ذیل است :

1-     مدیریت تهیه واجرای طرح های موضوعی وموضعی باز آفرینی فضاهای شهری مبتنی برطرح های جامع وتفضیلی از قبیل:

1-1-          حفظ ، تقویت وبهره گیری از ظرفیتها وقابلیت های کالبدی ، اجتماعی ،اقتصادی ومحیطی اماکن ومحدوده های تاریخی فرهنگی شهرها.

1-2-          بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده شهری.

1-3-          توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی ومحله های حاشیه ای واقشار کم درآمد.

1-4-          ساماندهی بافت های ناکارآمد روستایی الحاقی به شهر.

1-5-          ساماندهی اراضی ناکارآمد ،ناهمگون و متخلخل واقع در محدوده شهر.

2-       مدیریت اجرای پروژه های محرک توسعه بافت وتاسیسات عمومی مورد نیاز آن.

3-       حمایت ازساخت وتولید مسکن اجتماعی متناسب باهویت شهری در محدوده ومحله های هدف.

4-       طراحی واجرای برنامه های انگیزشی مالی برای تحقق واجرای طرح ها وبرنامه های احیاء ،بهسازی ونوسازی محدوده ها ومحله های هدف ازقبیل صکوک، اوراق مشارکت ،تخفیفات ،تسهیلات وسایر ابزارهای مالی.

5-       استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد ،خیرین ،واقفین وتشکل های تخصصی وحرفه ای ،جلب همکاری اجتماعات محلی وتوسعه تعاونیهای محله ای با استفاده از ظرفیت شوراهای اسلامی شهر درجهت تحقق واجرای طرح ها وبرنامه های بازآفرینی فضاهای شهری.

6-        راه اندازی وتسهیل فعالیت دفاتر خدمات نوسازی وسایر نهادهای تسهیل گر توسعه محلی ونظارت برعملکرد آنها.

7-       نگهداری وبهره برداری ازابنیه وبافت های تاریخی شهر وحفظ واحیاء منظر تاریخی باهماهنگی سازمانهای ذیربط.

8-       مدیریت تهیه واجرای طرح های جلب مشارکت شهروندان در اجرای برنامه های بازآفرینی فضاهای شهری .

9-       ایجاد سامانه اطلاعات ، پایش وارزیابی طرح های بازآفرینی وعمرانی شهر.

10-   مدیریت اجرای طرح ها وپروژه های عمرانی واحداث ساختمانها وتاسیسات عمومی مورد نیاز شهر.

11-   مدیریت هماهنگی وهمکاری بین دستگاه های اجرایی ذیربط در بازآفرینی فضاهای شهری بااستفاده از ظرفیت های قانونی شوراهای اسلامی شهر.

12-   استفاده از شیوه های تامین منابع مالی نوین از قبیل فاینانس ،یوزانس،خطوط اعتباری ،وام های بین المللی ، وامهای غیر قرضی (سرمایه گذاری مستقیم داخلی وخارجی)، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی بارعایت قوانین ومقررات مربوط برای توسعه فعالیت های سازمان.

مطالب مرتبط


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360