چهارشنبه, 30 خرداد 1403 - Wednesday, 19 June 2024
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
کد خبر 64
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۱۱ آبان ۱۳۸۹ ۰۲:۲۴

جمعيت شهر و تنوع قومي

 گزیده شاخصهای جمعیتی سال 1395

کلیک کنید

 

http://news.najafabad.ir/images/pdf/100.pdf

 

جمعیت شهرستان نجف آباد سال۱۳۹۵
 

استان/شهرستان/روستا

خانوار کل

جمعیت کل

جمعیت مرد

جمعیت زن

نجف آباد

۹۸,۵۱۳

۳۱۹,۲۰۵

۱۶۱,۷۹۱

۱۵۷,۴۱۴

مرکزی

۹۰,۱۵۸

۲۹۳,۲۷۵

۱۴۸,۴۴۱

۱۴۴,۸۳۴

جوزدان

۹۱۷

۳,۲۴۸

۱,۷۰۹

۱,۵۳۹

رحمت آباد

۶۲۱

۲,۱۵۳

۱,۱۱۲

۱,۰۴۱

فیلور

۲۹۴

۱,۰۱۲

۵۱۷

۴۹۵

هنرستان کشاورزی شهید پارسا

۱

۷۹

۷۹

۰

شهرک صنعتی نجف آباد ۲

۱

۴

۱

۳

صادقیه

۳,۵۵۴

۱۱,۶۶۶

۵,۹۵۲

۵,۷۱۴

جلال آباد

۱,۲۲۳

۴,۰۵۶

۲,۰۵۵

۲,۰۰۱

حاجی آباد

۱,۰۶۰

۳,۴۴۸

۱,۷۷۴

۱,۶۷۴

همت آباد

۸۱

۳۴۴

۱۵۰

۱۹۴

نصرآباد

۱

۱

۱

۰

مجموعه کارگاههای تولیدی و مرغداریهای حاجی آباد

۳

۳

۳

۰

نهضت آباد

۱,۱۸۶

۳,۸۱۴

۱,۹۶۹

۱,۸۴۵

صفاییه

۱۳۶

۴۰۵

۲۰۷

۱۹۸

صحرااسلام آباد

۱۲۷

۳۹۵

۱۹۷

۱۹۸

شهرک صنعتی منتظریه

۹

۱۰

۱۰

۰

نجف آباد

۷۲,۷۹۹

۲۳۵,۲۸۱

۱۱۸,۷۱۰

۱۱۶,۵۷۱

جوزدان

۲,۱۰۵

۶,۹۹۸

۳,۵۷۴

۳,۴۲۴

گلدشت

۷,۵۸۲

۲۵,۲۳۵

۱۲,۹۲۵

۱۲,۳۱۰

کهریزسنگ

۳,۰۶۵

۱۰,۴۴۲

۵,۳۶۴

۵,۰۷۸

مهردشت

۸,۳۵۳

۲۵,۹۲۸

۱۳,۳۴۸

۱۲,۵۸۰

اشن

۱,۶۱۵

۴,۹۰۲

۲,۵۷۶

۲,۳۲۶

جنت آباد

۱

۲

۱

۱

خیرآباد

۱۸۰

۴۸۶

۲۴۱

۲۴۵

کوی لطف

۶

۱۷

۸

۹

دماب

۱۹۷

۵۲۱

۲۷۶

۲۴۵

گلدره

۳۵۵

۱,۱۲۸

۵۹۹

۵۲۹

اشن

۸۷۶

۲,۷۴۸

۱,۴۵۱

۱,۲۹۷

حسین آباد

۱,۴۴۴

۴,۶۸۷

۲,۴۳۵

۲,۲۵۲

حسین آباد

۹۳۱

۳,۰۸۷

۱,۶۱۳

۱,۴۷۴

هسنیجه

۷۹

۲۳۹

۱۱۳

۱۲۶

مجموعه شرکتهای تعاونی علویجه

۸

۱۵

۱۵

۰

مجتمع اداری بخش مهردشت

۱

۳

۳

۰

خونداب

۳۴۰

۱,۰۷۳

۵۵۴

۵۱۹

علی آباد

۸۵

۲۷۰

۱۳۷

۱۳۳

دهق

۲,۶۷۶

۸,۲۷۲

۴,۲۶۵

۴,۰۰۷

علویجه

۲,۶۱۸

۸,۰۶۷

۴,۰۷۲

۳,۹۹۵

   

 

گزیده شاخصهای جمعیتی سال 1390

کلیک کنید

آخرین آمار رسمی جمعیت شهرستان  نجف آباد

PDF
 

 

 

توزیع جمعیت شهرستان

بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 جمعیت شهرستان بالغ بر 282430 نفر بوده که از این تعداد 254955 نفر در شهرها و 27475 نفر در روستاهای شهرستان  می باشند.

با توجه به اطلاعات جدول زیرمشاهده شده که متوسط رشد جمعیت سالانه شهرستان نجف آباد (39/1 درصد) است کمترین رشد در این شهرستان مربوط به دهستان اشن (12/1  درصد) و بیشترین رشد مربوط به شهر کهریزسنگ با (81/1 درصد) می باشد.

 

 

گزیده ای از نتایج نهایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 شهرستان نجف آباد 

 

شرح

جمعیت

مرد

زن

خانوار

نجف آباد

300288

152246

148042

87514

نقاط شهری

276255

139811

136444

80289

نقاط روستایی

24033

12435

11598

7225

غیر ساکن

0

0

0

0

 

شرح

جمعیت

مرد

زن

خانوار

جوزدان

6749

3429

3320

1849

دهق

7710

3981

3729

2355

علویجه

7526

3809

3717

2129

کهریزسنگ

9264

4792

4472

2658

گلدشت

23192

11885

11307

6686

نجف آباد

221814

111915

109899

64612

 

جدول جمعیت سالهای 1375 و 1385 و متوسط رشد سالانه جمعیت شهرستان نجف آباد

نام شهر / دهستان

جمعیت در سال

متوسط رشد سالانه جمعیت

1375

1385

کل شهرستان

246070

282430

1.39

شهر نجف آباد

178810

208647

1.56

شهر گلدشت

19287

23056

1.80

شهر کهریزسنگ

6909

8267

1.81

شهر جوزدان

5220

6100

1.10

شهر علویجه

5272

5940

1.20

شهر دهق

8066

7845

0.28 -

دهستان اشن

6026

5382

1.12 -

دهستان حسین آباد

5396

5445

0.09

دهستان صادقیه

7179

7634

0.62

دهستان جوزدان

8456

9293

0.95


جمعیت شهرستان به تفکیک بخشداری مرکزی و مهردشت  

بر اساس آخرین آمار سرشماری رسمی نفوس و مسکن در سال 1385

شهرستان

خانوار

جنس

جمعیت

باسواد

بی سواد

شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

نجف آباد

66761

7030

مرد

129850

141161

108907

10993

9401

1728

جمع کل

73791

زن

125105

13314

99465

9768

14531

2429

 

جمع

254955

27475

208372

20761

23932

4156

جمع کل شهرستان

73791

 

282430

 

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 بخش مرکزی

ردیف

شهرستان

خانوار

جنس

جمعیت

باسواد

بی سواد

شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

1

مرکزی

62873

4304

مرد

122802

8514

103166

6757

8726

908

جمع کل

زن

     

جمع

   

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 بخش مهردشت

ردیف

شهرستان

خانوار

جنس

جمعیت

باسواد

بی سواد

شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

1

مهردشت

3888

2726

مرد

7048

5647

5741

4236

675

819

جمع کل

6614

زن

6769

5148

4895

3481

1326

1255

جمع

13817

24612

 

جدول توزیع جمعیت در روستاهای شهرستان نجف آباد در سال 1385

دهستان

روستا

جمعیت سال 1375

جمعیت سال 1385

بخش مرکزی

دهستان صادقیه

نهضت آباد

2600

3016

حاجی آباد

1628

2449

جلال آباد

1266

1973

همت آباد

123

141

دهستان جوزدان

روستای رحمت آباد

1074

1701

روستای فیلور

786

939

بخش مهردشت

دهستان اشن

اشن

2939

2735

گلدره

677

1093

دماب

1130

773

خیرآباد

1148

750

مزرعه جنت آباد

20

17

مزرعه کوه لطف

51

14

دهستان حسین آباد

حسین آباد

2345

2965

خونداب

1896

1652

هسنیجه

479

433

علی اباد

550

363

جمع

16

18712

27475


میزان ازدواج و طلاق در شهرستان نجف آباد

 

سال

تعداد ازدواج

تعداد طلاق

درصد رشد ازدواج

درصد رشد طلاق

1384

3747

360

   

1385

3669

411

78/0 ٪

51/0٪

1386

3968

423

99/1٪

12/0٪

1387

3823

508

45/1٪

85/0٪

1388

3587

595

36/2 -٪

87/0 ٪

میزان  درصد وفات  در شهرستان نجف آباد

 

سال

میانگین درصد وفات

میانگین درصد ولادت

1384

46/0٪

54/1٪

1385

54/0٪

59/1٪

1386

55/0٪

71/1٪

1387

61/0٪

70/1٪

1388

56/0٪

77/1٪

متوسط درصد رشد

54/0٪

66/1٪


 

 

 

مطالب مرتبط


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360