شنبه, 30 تیر 1403 - Saturday, 20 July 2024
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد

مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر شهرداري منطقه سه نجفآباد

شهرداري نجف آباددر نظر دارد فراخوان آگهي مناقصهعمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر شهرداري منطقهسه نجف آبادبه شماره سيستمي2002090286000050را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

ادامه مطلب: مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر شهرداري...

مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده واگذاري اماكن فضاهاي تحت اختيار سازمان فرهنگي ، اجتماعي و ورزشي شهرداري نجف آباد

شهرداري نجف آباددر نظر داردفراخوان آگهي مزايده واگذاري اماكن فضاهاي تحت اختيار سازمان فرهنگي ، اجتماعي و ورزشي شهرداري نجف آباد ( هفت مكان ) از طريق برگزاري مزايده عمومي به بخش خصوصي (حقيقي و حقوقي )،به صورت استيجاري و جداگانه به افراد واجد شرايط ، با اجاره بهاي ماهيانه بر اساس قيمت پايه اجاره بهاء ماهيانه كارشناسي رسمي دادگستري براي يك دوره يكساله و حسب مشخصات موجود در مدارك پيوست مزايدهبه شماره سيستمي 5002090286000034 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

ادامه مطلب: مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده واگذاري اماكن فضاهاي تحت اختيار سازمان فرهنگي ،...

مناقصـه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر جنوبي شهرداري منطقه دو نجف آباد

شهرداري نجف آباددر نظر دارد فراخوان آگهي مناقصهعمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر جنوبي شهرداري منطقه دو نجف آبادبه شماره سيستمي2002090286000048را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

ادامه مطلب: مناقصـه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر جنوبي...

مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده ( نوبت پنجم ) فروش دو قطعه زمين واقع در يزدانشهر-بلوار شورا-ضلع جنوبي سالن بحران

شهرداري نجف آباددر نظر دارد فراخوانآگهي تجديد مزايده ( نوبت پنجم ) فروش دو قطعه زمين واقع در يزدانشهر-بلوار شورا-ضلع جنوبي سالن بحران( از محل منابع داخلي ) را به صورت كلان باقيمت كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ كل 000 / 600 / 759 / 15 ريال ،به شماره سيستمي2002090286000018 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

ادامه مطلب: مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده ( نوبت پنجم ) فروش دو قطعه زمين واقع در...

مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر شمالي شهرداري منطقه دو نجفآباد

شهرداري نجف آباددر نظر دارد فراخوان آگهي مناقصهعمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت در سطح معابرشمالي شهرداري منطقه دو نجف آبادبه شماره سيستمي2002090286000049را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

ادامه مطلب: مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر شمالي...

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360