پنج شنبه, 10 فروردين 1402 - Friday, 31 March 2023
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد

مناقصــه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه تكميل ساختمان فرهنگسراي عالم شهرداري منطقه پنج

شهرداري نجف آباددر نظر دارد فراخوان آگهي مناقصه تكميل ساختمان فرهنگسراي عالمشهرداري منطقه پنج نجف آبادبه شماره سيستمي 2001090286000036 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

ادامه مطلب: مناقصــه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه تكميل ساختمان فرهنگسراي عالم شهرداري منطقه پنج

مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه تكميل ساختمان فرهنگسراي عالم شهرداري منطقه پنج

شهرداري نجف آباددر نظر دارد فراخوان آگهي مناقصه تكميل ساختمان فرهنگسراي عالمشهرداري منطقهپنج نجف آبادبه شمارهسيستمي 2001090286000036 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

ادامه مطلب: مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه تكميل ساختمان فرهنگسراي عالم شهرداري منطقه پنج

مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده اجاره واگذاري اماكن و فضاهاي در اختيار سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي به صورت استيجاري شهرداري نجف آباد

شهرداري نجف آباددر نظر دارد فراخوان آگهي مزايده اجاره واگذاري اماكن و فضاهاي در اختيار سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي به افراد واجد شرايط و به صورت استيجاري و جداگانه ، با اجاره بهاي ماهيانه بر اساس قيمت كارشناسي رسمي دادگستري براي يك دوره يكساله و حسب مشخصات موجود در مدارك پيوست مزايدهبه شماره سيستمي 5001090286000016 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

ادامه مطلب: مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده اجاره واگذاري اماكن و فضاهاي در اختيار سازمان...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مناقصه ( نوبت سوم) خريد لوازم بازي پلي اتيلن بازي كودكان و لوازم حركت درماني بپيوست شرايط خصوصي خريد مجموعه ها ، كفپوش و اجراي كل كار به همراه استانداردهاي نصب

شهرداري نجف آباددر نظر داردفراخوان آگهي تجديد مناقصه ( نوبت سوم)خريد لوازم بازي پلي اتيلن بازي كودكان و لوازم حركت درماني بپيوست شرايط خصوصي خريد مجموعه ها ، كفپوش و اجراي كل كار به همراه استانداردهاي نصب  به شماره سيستمي 2001090286000035 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

ادامه مطلب: آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مناقصه ( نوبت سوم) خريد لوازم بازي پلي اتيلن...

مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده اجاره واگذاري مديريت-نظارت و بهره برداري از دو جايگاه CNG نجف آباد

شهرداري نجف آباددر نظر دارد فراخوان آگهي مزايده اجاره واگذاري مديريت -نظارت و بهره برداري از دو جايگاه CNG از طريق برگزاري مزايده عمومي با قيمت كارشناسي رسمي دادگستري و بر اساس آئين نامه مالي شهرداريها و ضوابط و مقررات شركت ملي پخش فرآوده هاي نفتي ايران به شماره سيستمي 5001090286000015 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

ادامه مطلب: مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده اجاره واگذاري مديريت-نظارت و بهره برداري از دو...

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360