دوشنبه, 07 آذر 1401 - Monday, 28 November 2022
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
latestnews

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه عمليات ساماندهي ، بهسازي و نوسازي تعداد 72 عدد سايبان جهت ايستگاههاي اتوبوس سطح معابر مناطق پنج گانه شهرداري ( شامل خريد مصالح و اجراء )

شهرداري نجف آباددر نظر داردفراخوان آگهي مناقصهعمليات ساماندهي ، بهسازي و نوسازي تعداد 72 عدد سايبان جهت ايستگاههاي اتوبوس سطح معابر مناطق پنج گانه شهرداري ( شامل خريد مصالح و اجراء )به شماره سيستمي 2001090286000020 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد.

متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (به صورت برخط) براي كليه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زماني:

-          تاريخ انتشار فراخوان : نوبت اول چاپ روز چهارشنبه مورخ 02/ 09/ 1401 ونوبتدوم چاپ روز پنج شنبهمورخ 09/10 /1401

-          مهلت دريافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز شنبهمورخ 12/09 /1401

-          مهلت ارسال پيشنهادات: تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ23 /09 /1401

-          زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 15 روز شنبه مورخ 26 /09 /1401

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: شركت كنندگان بايدمبلغ 000 / 000 /548 / 1  ريال را به صورت وجـه نقـد به حساب سپرده شماره2 / 9107470 / 10 يا شماره شباIR050700001000229107470002   شهرداري نزد بانك رسالت واريز و يا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانكي  با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهي مناقصه بعنوان ضمانت شركت در مناقصه تهيه و بارگذاري نمايند و سپس اصل ضمانتنامه و يا تاييديه وصول مبلغ سپردهرا قبل از بازگشايي پيشنهادات به واحد امورقراردادهاي شهرداري مركزي نجف آباد ارسال نمايند.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :نجف آباد خيابان امام خميني ( ره ) ، شهرداري مركزي كدپستي 14661-85146 تلفن 3-42640041-031

مشخصات شهرداري :شناسه ملي : 14000277378  كد اقتصادي : 411443717316  شماره ثبت : 0900544

تجديدمزايده (نوبت دوم) عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده(نوبت دوم) واگذاري جايگاه مورد احداث پمپ بنزين واقع در ويلاشهر

به صورت فروش به بخش خصوصي صرفا" با امتياز و احداث پمپ بنزين شهرداري منطقه سه نجف آباد

شهرداري نجف آباددر نظر دارد فراخوان آگهي تجديدمزايده(نوبت دوم) واگذاري جايگاه مورد احداث پمپ بنزين واقع در ويلاشهر به صورت فروش به بخش خصوصي صرفا" با امتياز و احداث پمپ بنزين شهرداري منطقه سه نجف آبادبه شمارهسيستمي 2001090286000004 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

ادامه مطلب: تجديدمزايده (نوبت دوم) عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده(نوبت دوم) واگذاري جايگاه مورد...

مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده(نوبت دوم) واگذاري استيجاري يك واحد تجاري واقع در طبقه زيرزمين مجتمع تجاري ملت

شهرداري نجف آباددر نظر دارد فراخوان آگهي تجديدمزايده(نوبت دوم) واگذاري به صورت استيجاري يك واحد تجاري واقع در طبقه زيرزمين مجتمع تجاري ملت به آدرس خيابان امام خميني ( ره ) با زيربناي 77 / 17 مترمربع با قيمت پايه ماهيانه اجاره بهاء كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ 000 / 000 / 8 ريال(هشت ميليون ريال) براي يك دوره يكساله و حسب مشخصات موجود در مدارك پيوست مزايدهبه شماره سيستمي 5001090286000002 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

ادامه مطلب: مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده(نوبت دوم) واگذاري استيجاري يك واحد تجاري واقع...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه ساماندهي بلوار مفتح ( حد فاصل بلوار توحيد تا بلوار منتظري ) شهرداري منطقه چهار نجف آباد

شهرداري نجف آباددر نظر داردفراخوان آگهي مناقصه ساماندهي بلوار مفتح ( حد فاصل بلوار توحيد تا بلوار منتظري ) شهرداري منطقه چهار نجف آبادبه شماره سيستمي 2001090286000018 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد.

متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (به صورت برخط) براي كليه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زماني:

-          تاريخ انتشار فراخوان : نوبت اول چاپ روز دوشنبه مورخ 23/ 08/ 1401 ونوبتدوم چاپ روز سه شنبه مورخ 09/01 /1401

-          مهلت دريافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روزچهارشنبهمورخ  02 /09 /1401

-          مهلت ارسال پيشنهادات: تا ساعت 19 روز دو شنبه مورخ14 /09 /1401

-          زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 15 روزچهارشنبه مورخ16 /09 /1401

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: شركت كنندگان بايدمبلغ 000 / 000 / 720  ريال را به صورت وجـه نقـد به حساب سپرده شماره2 / 9107470 / 10 يا شماره شباIR050700001000229107470002   شهرداري نزد بانك رسالت واريز و يا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانكي  با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهي مناقصه بعنوان ضمانت شركت در مناقصه تهيه و بارگذاري نمايند و سپس اصل ضمانتنامه و يا تاييديه وصول مبلغ سپردهرا قبل از بازگشايي پيشنهادات به واحد امورقراردادهاي شهرداري مركزي نجف آباد ارسال نمايند.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :نجف آباد خيابان امام خميني ( ره ) ، شهرداري مركزي كدپستي 14661-85146 تلفن 3-42640041-031

مشخصات شهرداري :شناسه ملي : 14000277378  كد اقتصادي : 411443717316  شماره ثبت : 0900544

 

تجديدمناقصه(نوبت دوم) عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مناقصه(نوبت دوم) بكارگيري 7 دستگاه خودرو شامل كاپرا دو كابين يا مزدا دو كابين ، 6 دستگاه خودرو نيسان كمپرسي و 38 دستگاه خودرو سواري به همراه راننده به صورت استيجاري و به صورت كلي شهرداري نجف آباد

شهرداري نجف آباددر نظر داردفراخوان آگهي تجديد مناقصه(نوبت دوم) بكارگيري 7 دستگاه خودرو شامل كاپرا دو كابين يا مزدا دو كابين ، 6 دستگاه خودرو نيسان كمپرسي و 38 دستگاه خودرو سواري به همراه راننده به صورت استيجاري و به صورت كليشهرداري نجف آباد ( مطابق شرايط و مدارك موجود در اسناد مناقصه )به شمارهسيستمي 2001090286000018را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

ادامه مطلب: تجديدمناقصه(نوبت دوم) عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مناقصه(نوبت دوم) بكارگيري 7 دستگاه...

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360