یکشنبه, 12 آذر 1402 - Sunday, 03 December 2023
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
کد خبر 1110
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۰۶ بهمن ۱۴۰۱ ۰۸:۲۴

مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه خريد ، حمل و پخش آسفالت با هر دانه بندي بر اساس قير تحويلي از طرف كارفرما در سطح مناطق پنجگانه شهرداري نجف آباد ( مرحله دوم)

شهرداري نجف آباد در نظر دارد فراخوان آگهي مناقصه خريد ، حمل و پخش آسفالت با هر دانه بندي بر اساس قير تحويلي از طرف كارفرما در سطح مناطق پنجگانه شهرداري نجف آباد ( مرحله دوم ) به شماره سيستمي 2001090286000027 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد

كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد.

 

متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (به صورت برخط) براي كليه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زماني:

-          تاريخ انتشار فراخوان : نوبت اول چاپ روز دوشنبهمورخ10/ 11/ 1401 ونوبتدوم چاپ روز چهارشنبهمورخ 11/19 /1401

-          مهلت دريافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ20 /1401/11

-          مهلت ارسال پيشنهادات: تا ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1401/12/04

-          زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 15 روز شنبه مورخ 06/ 12/ 1401

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: شركت كنندگان بايدمبلغ000 / 000 /210 /3 ريال رابه صورت وجـه نقـد به حساب سپرده شماره2 / 9107470 / 10 يا شماره شباIR050700001000229107470002   شهرداري نزد بانك رسالت واريز و يا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانكي  با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهي مناقصه بعنوان ضمانت شركت درمناقصه تهيه و بارگذاري نمايند و سپس اصل ضمانتنامه و يا تاييديه وصول مبلغ سپردهرا قبل از بازگشايي پيشنهادات به واحد امورقراردادهاي شهرداري مركزي نجف آباد ارسال نمايند.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :نجف آباد خيابان امام خميني ( ره ) ، شهرداري مركزي كدپستي 14661-85146 تلفن 3-42640041-031

مشخصات شهرداري :شناسه ملي : 14000277378  كد اقتصادي : 411443717316  شماره ثبت : 0900544

مطالب مرتبط


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360