یکشنبه, 12 آذر 1402 - Sunday, 03 December 2023
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
کد خبر 1104
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۱۳ دی ۱۴۰۱ ۰۸:۵۷

مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده واگذاري استيجاري يك واحد تجاري واقع درنجف آباد، خيابان امام، طبقه همكف، ضلع غربي، مجتمع تجاري ملت

شهرداري نجف آباددر نظر دارد فراخوان آگهي مزايده واگذاري به صورت استيجاري يك واحد تجاري واقع در نجف آباد، طبقه همكف- ضلع غربي، مجتمع تجاري ملت به آدرس خيابان امام خميني ( ره ) با زيربناي 77 / 17 مترمربع با قيمت پايه ماهيانه اجاره بهاء كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ 000 / 500 / 8 ريال(هشت ميليون و پانصد هزار ريال) براي يك دوره يكساله و حسب مشخصات موجود در مدارك پيوست مزايدهبه شماره سيستمي 5001090286000007 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد.

متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (به صورت برخط) براي كليه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زماني:

-          تاريخ انتشار فراخوان : نوبت اول چاپ روز يكشنبهمورخ18/ 10/ 1401 ونوبتدوم چاپ روز دوشنبه مورخ 26/ 10/ 1401

-          مهلت دريافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 27/ 10/ 1401

-          مهلت ارسال پيشنهادات: تا ساعت 19 روز يكشنبه مورخ 1401/11/09

-          زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 15 روز سه شنبهمورخ 11/ 11/ 1401

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: شركت كنندگان بايدمبلغ 000 / 100 /5 ريال ( پنج ميليون و يكصد هزار ريال ) بعنوان سپرده شركت در مزايدهرا حسب مدارك پيوست به صورت وجـه نقـد به حساب سپرده شماره2 / 9107470 / 10 يا شماره شباIR050700001000229107470002   شهرداري نزد بانك رسالت واريز و يا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانكي  با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهي مزايده بعنوان ضمانت شركت درمزايده تهيه و بارگذاري نمايند و سپس اصل ضمانتنامه و يا تاييديه وصول مبلغ سپردهرا قبل از بازگشايي پيشنهادات به واحد امورقراردادهاي شهرداري مركزي نجف آباد ارسال نمايند.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :نجف آباد خيابان امام خميني ( ره ) ، شهرداري مركزي كدپستي 14661-85146 تلفن 3-42640041-031

مشخصات شهرداري :شناسه ملي : 14000277378  كد اقتصادي : 411443717316  شماره ثبت : 0900544

 

مطالب مرتبط


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360