دوشنبه, 01 مرداد 1403 - Tuesday, 23 July 2024
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد

مدیریت منابع انسانی و رفاه

 
 
 
شرح وظایف مدیر امور اداری و رفاه
مدیریت امور اداری و رفاه
-    نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها و مقررات استخدامی ، قانون کار و تأمین اجتماعی و نظایر آن .
-    نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان .
-    نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها ، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی با اولویت مکانیزه کردن آنها .
-    نظارت در تأمین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات حسب دستور مافوق .
-    برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی برای کارکنان شهرداری .
-    برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی بیمه و درمانی مانند کلینیکهای ویژه و . . .
-    نظارت در تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب .
-    بررسی مکاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداری و برنامه ریزی و اجرای امور مربوط به دبیرخانه و مکاتبات و مراسلات .
-    نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آن .
-    تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سالیانه براساس دستورالعملها و آیین نامه ها .
-    انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق .
امور اداری
-    نظارت در تأمین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات .
-    تهیه بخشنامه و دستورالعملها و مقررات برای بهبود تشکیلات در سازمان و ایجاد هماهنگی وحدت عمل و نظر.
-    نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های استخدامی .
-    مطالعه و بررسی وظائف و مسئولیتهای هریک از واحدهای سازمانی بمنظور سنجش و تشخیص احتیاجات از لحاظ افراد و تجهیزات لازم برای انجام کار .
-    تهیه برنامه و دستورالعملهای آموزشی و کارآموزش کارکنان شاغل و آشنا با مقررات و وظائف شهرداری و موسسات تابعه و محیط کار و خصوصیات شغل مورد نظر جهت شرکت کنندگان در هریک از دوره های آمورشی .
-    نظارت بر تشکیل کلاسها و دوره ها و یا معرفی کارکنان به موسسات آموزشی بمنظور بالا بردن سطح معلومات تخصصی و حرفه ای آنان .
-    نظارت بر تهیه پیش نویس های نامه های اداری و صدور دستورات لازم در جهت اصلاح مکاتبات اداری .
-    نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات و تعلیمات لازم و کوشش در رفع نواقص کار .
-    صدور و دستورلات لازم بمنظور هماهنگ نمودن فعالیتهای واحدهای تحت سرپرستی .
-    نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و قانون استخدام کشوری و آئین نامه استخدامی شهرداریها و قانون کار تأمین اجتماعی و غیره .
-    تشکیل جلسات درخصوص آشنا نمودن مقامات تحت سرپرستی با مقررات جدید .
-    نظارت بر طرحهای رفاهی عمومی کارکنان از قبیل شرکتهای تعاونی مصرف ، مسکن و امور ورزشی و غیره .
-    آشنا نمودن مسئولین واحدهای تحت سرپرستی با قوانین و مقررات اداری جدید .
-    مطالعه و بررسی درخصوص مسائل سازمانی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد انجام تعمیرات ضروری در تشکیلات مورد عمل .
-    برگزاری جلسات شورای اداری و شورای معاونین شهرداری و تنظیم صورتجلسات مربوطه و ابلاغ به واحدهای ذیربط .
-    انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظائف ارجاع میگردد .

كارگزيني و رفاه
وظايف :
-    انجام كليه امور استخدامي كاركنان شهرداري نظير صدور احكام ترفيع ، ارتقاء گروه ،‌انتصاب ، مرخصي ، معذوريت ، ‌بازنشستگي ، باز خريد ، انفصال ، اضافه دستمزد كارگران و نظاير آن .
-    اجراي آيين نامه ها و مقررات استخدامي مربوط به كاركنان شهرداري و موسسات تابعه .
-    اظهار نظر صريح در مورد تقاضاهاي كاركنان شهرداري و رسيدگي به شكايات استخدامي و تهيه گزارشات لازم .
-    تهيه و تنظيم متن قراردادهاي استخدامي كاركنان اعم از پيماني ، قراردادي ، خريد خدمت و امثالهم.
-    تشكيل كلاسهاي آموزشي براي كاركنان به منظور بالا بردن سطح معلومات و تخصصي و حرفه اي آنان .
-    رسيدگي و نظارت بر اجراي طرح طبقه بندي مشاغل كاركنان شهرداري .
-    اجراي مقررات مربوط به بيمه و بازنشستگي كاركنان و ارتباط با بازنشستگان و وظيفه بگيران شهرداري و اقدام در جهت رفع مشكلات ناشي از بازنشستگي.
-    برنامه ريزي در زمينه طرحهاي رفاهي كاركنان نظير شركتهاي تعاوني مسكن ، مصرف ، صندوق قرض الحسنه و تاسيسات ورزشي و تربيت بدني .
-    شركت مستمر در جلسات استخدامي نظير شوراي اداري شهرداريها ، هيئتهاي حل اختلاف و شوراي كارگاه و دفاع از حقوق شهرداري .

دبيرخانه و بايگاني
وظايف :
-    ثبت و توزيع و تفكيك نامه هاي وارده به شهرداري و ارجاع به دواير ذيربط .
-    حفظ و نگهداري كليه اسناد و اوراق و سوابق اداري مربوطه .
-    كنترل و تصحيح نامه هاي صادره از نظر اشتباهات املائي و انشائي .
-    تهيه پيش نويس هاي اداري و تهيه گزارشات و ارائه آمارهاي لازم به مقام مافوق.
-    مذاكره و مشورت با مقامات مافوق در موضوعات مربوط به خطمش از نظر امور دفتر و دبيرخانه .
-    بررسي كليه اخطاريه هاي واصله به شهرداري و صدور دستور ابلاغ آنها به واحدهاي مربوطه .
-    نظارت مستمر در حسن اجراي امور دفتري و چگونگي ورود و خروج مكاتبات.
-    ارجاع سوابق و پرونده هاي واصله طبق دستور مافوق به واحدهاي مربوطه و بايگاني .
-    تهيه خلاصه پرونده و گزارشات مختلف بر حسب ارجاع مقام مافوق.
-    تايپ انواع مكاتبات و نامه ها از روي نسخه هاي اصلي و پيش نويس خطي آنها و تطبيق پيش نويس ها با نامه هاي تايپ شده.
-    پيگيري گزارشات مختلف بر حسب ارجاع مقام مافوق.
-    بررسي و پيشنهاد روشهاي جديد و موثر جهت بايگاني و طبقه بندي اسناد .
-    جمع آوري اطلاعات و آمار كاركنان شهرداري از لحاظ وضعيت پرسنلي كارگري – كارمندي.
-    حفظ ونگهداري پرونده ها و سوابق استخدامي كاركنان شهرداري اعم از كارگر و كارمند و آماده نمودن و مهر كردن پرونده ها و سوابق ، ارسال آنها به مراجع ذيربط طبق دستور مافوق و پيگيري جهت عودت آن.
-    اجرا و ابلاغ آراء مربوط به هيئتهاي بدوي و تجديد نظر و رسيدگي به تخلفات اداري و شوراي حل اختلاف و شوراي كارگاه با توجه به مقررات مربوطه .
-    همكاري با اداره ارزشيابي و بازرسي و رسيدگي به شكايات جهت كنترل و حضور و غياب كاركنان .
-    انجام ساير امور مشابه و دستوراتيكه از طرف مافوق درحدود وظايف ارجاع مي گردد.

خدمات
وظايف :
-    اجراي طرح استاندارد نمودن لوازم و تجهيزات اداري با همكاري ادارات كارپردازي و كارگزيني.
-    تقسيم وسائط نقليه سبك موتوري بين واحدهاي شهرداري مركزي و مناطق .
-    انجام خدمات عمومي مورد نياز كليه واحدهاي شهرداري از قبيل خدمات سرپائي ، سرايداري ، آشپزي ، نظافت ساختمانهاي شهرداري و نظارت و كنترل امور مربوط به مستخدمين و سرايداري .
-    نظارت در امور سلف سرويسها و آبدارخانه ها و پاركينگ هاي اختصاصي شهرداري و نظاير آن .
-    انجام ساير امور مشابه و دستوراتيكه از طرف مافوق درحدود وظايف ارجاع مي گردد.گزارش عملکرد مدیریت امور  اداری و رفاه شهرداری نجف آباد
از تاریخ 1/1/89 لغایت 30/7/89


   الف) اقدامات حقوقی و استخدامی

1- صدور حکم افزایش حقوق کارگری به تعداد 462 نفر.
2- صدور حکم افزایش حقوق کارمندی به تعداد 160 مورد .
3- صدور احکام  افزایش حقوق بازنشستگی به تعداد 90 مورد .
4-    ارتقاء گروه کارگران 46 مورد .
5-    پیشنهاد انتصاب در مشاغل مدیریتی و حساس 20 مورد .
6-    صدور احکام مرخصی کارکنان به تعداد 2500 مورد .
7-    صدور احکام ماموریت اداری کارکنان به تعداد 200 مورد .
8-    انجام بازنشستگی کارمندی 2 مورد .
9-     انجام بازنشستگی کارگری 7 مورد .
10- پیگیری و انجام امور سهام عدالت کارکنان به تعداد 620 مورد .
11- ارائه تعداد 8 فقره پرونده کارمندان به استانداری و سازمان شهرداریها جهت ارتقاء شغلی .
12- ارائه تعداد 45 فقره صورتجلسه انتصاب و ارتقاء گروه کارمندی به شورای اداری شهرداریهای استان اصفهان و تصویب آنها .
13- برگ تعیین مشخصات شغلی در خصوص استخدام تعداد 22 نفر کارشناس .
14- تجهیز تعداد 12 دستگاه ساعت حضور و غیاب به پورت LAN وCONTACT LESS .
15- تهیه تعداد 600 عدد کارت حضور و غیاب CONTACT LESS یا بدون تماس .
16- کنترل مجدد پرونده های کارگری در خصوص برقراری حق عائله مندی .
17- کنترل مجدد احکام بازنشستگان در خصوص برقراری حق عائله مندی .
18- پیشنهاد بازنشستگی مشاغل سخت زیان آور به تعداد 43 نفر از کارگران خدماتی در راستای جایگزینی نیروهای جوان با کیفیت کار بهتر .

ب)آموزش
1- برگزاري دوره آموزش مهارتهاي هفتگانه « ICDL » درخصوص 57 نفر از كاركنان بخش اداري .
2- برگزاري دوره آموزش تخصصي « AUTO CAD » تعداد 54 نفر از واحدهاي شهرسازي، عمران ، ‌املاك .
3- برگزاري دوره آموزش قوانين و مقررات مالي تعداد 16 نفر از واحدهاي مالي شهرداري .
4- برگزاري دوره تخصصي بودجه ريزي عملياتي درخصوص واحدهاي مالي .
5- دوره آموزش يك روزه قانون برگزاري مناقصات از طريق ديوان محاسبات استان اصفهان .
6- اعزام مديران به دومين همايش سالانه نوسازي بافتهاي فرسوده شهر تهران  5 و 6 ديماه .
7- برگزاري دوره آموزش مفاهيم و الزامات سيستم مديريت «HSE »  و مميزي داخلي سيستم مديريت درخصوص مديران ارشد معاونت خدمات شهري و اجرائي .
8- برگزاري كلاس آموزشي آشنائي با حفاظت ايمني و بهداشت محيط كار كارگران واحدهاي كشتارگاه، متوفيات ، موتوري ، اماني ، خدمات شهري ، فضاي سبز و زيبا سازي در فرهنگسراي خارون به تعداد 250 نفر .
9- ثبت نام و اعزام معاونين شهرسازي و عمران به دوره آموزش مباحث حقوقي و مسئوليتهاي فني ايمني و قراردادي مهندسان ناظر و محاسب .
10- ثبت نام و هماهنگي دوره آموزشي مديريت صنايع و مشاغل مزاحم درخصوص معاونت خدمات شهري .
11- كلاس آموزش دوره خصوصي سازي در شهرداريها .
12- دوره ارزيابي مالي و اقتصادي پروژه هاي شهري .
13- نياز سنجي آموزشي از مسئولين واحدها جهت برنامه ريزي مدون .
14- ارائه فرم نظر سنجي در دوره هاي آموزشي ، بررسي و تحليل آماري .
15- برگزاري آزمون كتبي دوره هاي آموزش «HSE » ، قوانين و مقررات مالي ، ‌بودجه ريزي عملياتي .


16- برگزاري همايش شهرداران استان اصفهان در فرهنگسراي خارون با حضور مديران ارشد استان درخصوص نحوه هدفمند كردن يارانه ها .
17- پذیرش و انجام امور کارآموزی تعداد 80 نفر از کارآموزان دانش آموزی و دانشگاهی .
18- اخذ برنامه های آموزشی و پیگیری جهت تشکیل کلاسهای آموزشی جهت حوزه های مختلف شهرداری .
19- تشکیل پرونده آموزشی کارکنان .
20- مبادله تفاهم نامه با شرکت های پویا نظم و بصیر در خصوص آموزش زبان انگلیسی و کامپیوتر و حسابداری خانواده های پرسنل .
21- انعقاد قرارداد با شرکت بصیر در خصوص آموزش زبان انگلیسی کارکنان متقاضی .
22- پیگیری در خصوص اعزام بانوان جهت فراگیری آموزشهای خانواده .
23- پیگیری نظام جامع آموزش کارکنان شهرداری از طریق واحد آموزش و پژوهش استانداری .
24- آموزش سیستم های حضور و غیاب و دبیرخانه مناطق .
 25- ارائه پیشنهاد آموزش مجازی در استان و پیگیری آن از طریق واحد آموزش و پژوهش استانداری .
 26- معرفی پیمانکاران تامین نیرو به اداره کارو خدمات اشتغال شهرستان نجف آباد در خصوص فراگیری آموزش کار و تامین اجتماعی .ج) امور رفاهی

1- انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان به تعداد 2000 نفر .
2- انعقاد قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان شاغل و بازنشستگان  به تعداد 653 نفر .
3- انعقاد قرارداد با شرکت آفاق نقش جهان در خصوص استفاده پرسنل از ویلاهای دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود .
4-    انعقاد قرارداد با شرکت آفاق نقش جهان در خصوص عزیمت تعداد 400 نفر از پرسنل و خانواده هایشان به مشهد مقدس .


5-    انعقاد قرارداد در خصوص استفاده پرسنل از امکانات استخر کوهستان و فضیلت نجف آباد و صدور کارتهای مربوطه به تعداد 500 مورد .
6-    انعقاد قرارداد با بخش خصوصی جهت استفاده پرسنل از ویلاهای محمود آباد مازندران .
7-    اخذ تسهیلات وام خرید خودرو و لوازم خانگی از بانک ملی شعبه مرکزی نجف آباد                 به تعداد 150 نفر .
8-    انعقاد توافقنامه با حوزه فرهنگی و هنری اصفهان در خصوص اخذ بلیط سینما بصورت نیم بهاء جهت کارکنان .
9-  اعزام بانوان شاغل در شهرداری و سازمانهای وابسته جهت بازدید از شهر شیراز و آثار تاریخی مربوطه .
10- انعقاد توافق نامه با کلینیک دندانپزشکی مهرگان نجف آباد  در خصوص ارائه خدمات دندانپزشکی به کارکنان .
11-  انعقاد قرارداد با باشگاه بدنسازی وکلاسهای ایروبیک جهت پرسنل و خانواده های مربوطه .
 12-  مبادله تفاهم نامه با شرکت بیمه ایران در خصوص بیمه خودروهای شخصی پرسنل            در قالب تقسیطی .
13-  برنامه ریزی جهت پرنمودن اوقات فراغت فرزندان پرسنل در فصل تابستان .
14- تهیه بن های 200.000 ریالی جهت استفاده کلیه پرسنل و خانواده های مربوطه از مجموعه فرهنگی- ورزشی ،  تفریحی باغ فردوس اصفهان .
15- تهیه کارت اعتبار پارسیان جهت کلیه پرسنل در خصوص سبد کالای ماه مبارک رمضان بازاء هر نفر 1.000.000 ریال .
16- ایجاد بانک اطلاعاتی رفاه در خصوص خدمات به پرسنل .
 17- انعقاد قرارداد بیمه جامع شهروندی شهروندان و همچنین بیمه مسئولیت کارفرما در خصوص واحد کشتارگاه .
18- معرفی تعداد 17 نفر از پرسنل به مراکز درمانی تخصصی جهت انجام عمل جراحی و پیگیری امور درمان آنها و اخذ  340.000.000 ریال وجوه مربوطه از طریق شرکت بیمه ایران .
19 – جمعبندی فاکتورها و صورتحسابهای درمانی پرسنل و پیگیری اخذ هزینه های مروطه از طریق کارشناس درمان بیمه ایران .
20- اخذ 100.000.000 ریال هزینه بیمه عمر و حوادث یک مورد فوتی بازنشسته از طریق شرکت بیمه ایران .
21- پیگیری تمدید دفترچه های بیمه خدمات درمان پرسنل کارمندی و کارگری .
22- صدور معرفی نامه و پیگیری اسکان پرسنل در اماکن تفریحی و زیارتی .
23- تجلیل از دانش آموزان و دانشجویان ممتاز پرسنل در دومین گردهمائی خانواده شهرداری .


د) سایر

1- صدور ابلاغیه پرسنلی جهت تعداد 80 نفر از کارکنان  .
2- انجام مکاتبات اداری باسایر موسسات ، حوزه های مختلف شهرداری .
3- ثبت و صدور نامه های اداری 40293 مورد .
4-    تایپ نامه های اداری 6500 مورد .
5-    بایگانی نامه های اداری .
6-    صدور معرفی نامه جهت پرسنل به ادارات و موسسات مختلف 100 مورد .
7- شرکت در جلسات هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره کار جهت شکوائیه های کارگری .
8- تهیه خلاصه پرونده خدمتی 230 مورد .
9- انعقاد قرارداد 24 دستگاه خودرو سواری شخصی استیجاری جهت ارائه خدمات اداری مورد لزوم .
10- پیگیری واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی شهرداری به بخش خصوصی .
11-تصویب اساسنامه سازمان رفاهی تفریحی شهرداری از طریق وزارت کشور .
12- پیگیری تصویب اساسنامه سازمان خدمات موتوری از طریق وزارت کشور .
13- پیگیری و انجام مکاتبات لازم با مراجع ذیربط در خصوص شروع بکار سازماهای بهسازی و نوسازی ، پایانه های مسافربری و تاکسیرانی  و سازمان رفاهی تفریحی .
14- نظارت بر  سیستم اداری سازمانهای وابسته .
15- نظارت مستمر بر عملکرد سیستم اداری مناطق و نواحی تحت پوشش .
16- انجام امور اداری پیمانکار تامین نیرو و رسیدگی به صورت وضعیت های مربوطه .
17- بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت خودروهای استیجاری .

18- تهیه آمارو و اطلاعات مورد نیاز استانداری نظیر آمار و اطلاعات نیروی انسانی شهرداری نجف آباد ، سازمانها  و شرکتهای تحت قرارداد .
19- شرکت د ر همایش ها و کارگروه تخصصی اداری استان .
20- تهیه و تنظیم فرم های کارت شناسائی پرسنل و ارائه آن به حراست شهرداری جهت صدور کارت های مربوطه .
21- بررسی درخواست های ارائه شده پرسنل متقاضی اخذ وام و تائید و ارئه آن به مبادی ذیربط از طریق سیستم .
حوزه های مدیریت امور اداری و رفاه
  امور اداری ، امور رفاه ، امور کارگزینی ، آموزش ، دبیرخانه ، ماشين نویسی و امور خدمات می باشد .


قوانین و دستورالعمل ها 
قانون استخدام کشوری- قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی – آئین نامه استخدامی شهرداریها – قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر دستورالعمل های ابلاغی مرتبط .

مدیریت تشخیص و وصول درآمد

 
اداره درآمد هاي عمومي شهرداري
اداره درآمد از لحاظ درجه اهميت، یکی از مهم ترين و حساس ترين زيرمجموعه ها در نهاد شهرداری می باشد.با توجه به حساسیت بسیار و اهمیت بالایی که فعالیت این اداره چه در جهت خدمت رسانی سریع و مناسب به متقاضیان محترم و چه در جهت ایفای نقش موثر در تامین هزینه های فعالیت های عمرانی و خدماتی شهرداری دارا مي باشد, پرسنل این اداره تمامی سعی و تلاش خویش را در جهت انجام دقيق وظايف محوله به كار مي برند. با توجه به حجم سنگین هزینه های مربوط به انجام وظایف قانونی شهرداریها در اجرای پروژهای عظیم عمرانی و خدماتی ونیز با در نظر گرفتن این نکته که درطول سالیان گذشته و به استناد تبصره بودجه سال 1362 کشور، بطور تدریجی کمکهای دولتی به شهرداریها قطع گردیده است، کارکنان اداره  درآمد شهرداری وظیفه خطیری را در زمينه وصول به موقع درآمدهای پيش بيني نشده و تأمين هزينه ها به عهده دارند. بنابراین مدیریت درآمد موفقیت خود را در ایفای وظیفه ،اولا مدیون همکاری و تشریک مساعی همه شهروندان و سپس یاری و کمک دیگر سازمانها و دیگر دوایر شهرداری می داند.
شرح وظایف واحد درآمد
شهرداریها در مقام سازمانهای محلی و منتخب مردم ، مکلف وموظفند بودجه اداره شهرو انجام کارهای خدماتی را از محل درامدهای محلی تأمین نمایند. جایگاه اداره ((درآمد)) در شهرداری، به عنوان مسئول وصول عواید و عوارض و تأمین نیازهای هزینه ای شهر، بس رفیع ومنیع است . به گونه ای که همواره یکی از ستونها و ارکان اصلی تشکیلات شهرداری بوده است
مطالعه و بررسی به منظور پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد با همکاری امور مالی
صدور دستورالعملهای لازم به منظور ایجاد تعرفه های مصوب عوارض و ارائه روشهای  تازه
- برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان.
- اتخاذ تدابیر لازم بمنظور استیفای حقوق شهرداری.
 - بحیطه  وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان.
- انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که در حدود وظایف ارجاع میگردد.
بررسی و پیگیری لازم در خصوص مشکلات و معضلات درآمدهاي شهرداری
- وصول درآمدها و ثبت اقلام درآمدي در دفاتر مالي شهرداري.
- وصول تمام درآمد واحدهای مختلف شهرداری منطقه سه گانه.
جمع آوري اطلاعات دقيق از طلب هاي شهرداري ، ادارات ، ارگان ها ، پيمانكاران ، اشخاص حقيقي و حقوقي ( مسكن ، ساخت و سازها ، كسبه ) جرايم كميسيون 100 ، ماده 77 و ....
- جمع آوري اطلاعات مريوط به پيش بيني هر درآمد و ميزان وصولي آن.
شناسايي بدهي ادارات و ارگانها .
- بررسي صدور مجوزهاي شهرداري ( پروانه ساختماني و ...) و امتيازهاي شهرداري
- شناسايي درآمد هاي معوقه كه قسمت اعظمي از درآمد هاي شهرداري به صورت پنهان فراموش شده هستند.
درآمد شهرداري ها به شش طبقه به شرح زير تقسيم مي شود.
1-    درآمد هاي ناشي از عوارض عمومي ( درآمدهاي مستمر )
2-    درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي.
3-    بهاء خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري .
4-    درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداري.
5-    كمك هاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي .
6-    اعانات و كمك هاي اهدائي اشخاص و سازمان هاي خصوصي و اموال و دارايي هايي كه به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق مي گيرد.
 
رئيس درآمد
1- برنامه ريزي به منظور مطالعه و پيشنهاد منابع جديد و بازنگري منابع درآمدي .
2- اقدام لازم به منظور تهيه دفترچه عوارض محلي.
3- برنامه ريزي و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمد و عوارض شهرداري.
4- نظارت برجذب وصول عوارض و درآمد هاي وصولي و اتخاذ تدابير لازم براي جذب و وصول كامل و به موقع آن ها.
5- نظارت بر عملكرد كميسيون هاي شهرداري يا مرتبط با شهرداري براي جذب عوارض و درآمد هاي مرتبط با شهرداري.
6- ارائه راهكارهاي اجرايي و كاربردي در خصوص وصول هر يك از كدهاي  درآمدي.
7- شركت فعال در جلسات و كميسيونهايي كه شهرداري تعيين مي كند.
8-  ارزيابي و ارائه گزارش از فعاليت هاي و مشكلات به مدير مربوطه.
9-  نظارت بر وصول عوارض اماكن عمومي و پيشه وران.
10-  نظارت بر وصول عوارض اتومبيلهاو...
11-  تنظيم و ارائه گزارش از فعاليتها و مشكلات اداره مربوطه به مديريت.
12-  انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد.

عملکرد  واحد درآمدشهرداري نجف آباد
- تقسیط و دریافت چک جهت کلیه عوارضات
- اخذ چکهای ضمانتی جهت صورتجلسات توافقی فی مابین مودی و شهرداری و ثبت در دفاتر اسناد دریافتنی(ضمانتی)
- ارسال چکهای دریافتی به بانک و پیگیری در وصول آن
- پیگیری چکهای برگشتی و اقدام در وصول آن
- صدورفیش های درآمدی  کلیه عوارضات دوایر مختلف شهرداری اصناف-ساختمانی-تاکسیرانی-فضای سبز-خدمات شهر-نوسازی-عمران-شرکت در مزایده و مناقصه
- ثبت کلیه چکهای دریافتی در سیستم نرم افزار و صدور گزارشات مربوطه و همزمان ثبت در دفاتر اسناد دریافتنی و اجرایی
- محاسبه و صدور مفاصاحساب عوارض خودرو
- محاسبه و وصول عوارض کشتارگاه
- محاسبه و وصول عوارض آگهی های تجاری
- محاسبه و وصول کرایه ماشین آلات
- محاسبه و وصول5/. عوارض بليط اتوبوسهاي مسافربری برون شهري
- محاسبه و وصول 5/. عوارض فروش بليط مسافرت هاي هوائي
- وصول درآمد حاصل ازعوارض اتباع بیگانه
- پيگيري  وصول مطالبات شهرداري
- نضارت بر حسن انجام امور درآمد
- پاسخگويي به ارباب رجوعان
- پیشنهاد تعرفه عوارض محلی در هر سال و ارسال به شورا جهت مصوب نمودن وتأييد استاندار محترم
- پیگیری در وصول عوارض 8/. دفاتر اسناد رسمی
- تفكيك سندهاي حسابداري به كد درآمدي بودجه و ثبت در دفتر درآمد به صورت ماهانه

بخش ها و زيرمجموعه هاي اداره درآمد شهرداري نجف آباد
اداره درآمدشهرداري نجف آباد  از 4 زيرمجموعه زير تشکیل شده است كه همگي زير نظر رئيس درآمد شهرداري مركز ارائه خدمت مي نمايند:
1) واحد درآمد:
الف) كنترل و بررسي روزانه كارهاي افراد زير مجموعه
ب)واحد درآمد مناطق : وظیفه اخذ عوارض در هر منطقه هنگام صدور پروانه و یا پایانکار ساختماني زير نظر رئيس درآمد مركز بر عهده این واحد می باشد.
د) واحد درآمد ناحيه : وظیفه اخذ عوارض  در هر ناحيه هنگام صدور پروانه و یا پایانکار ساختماني زير نظر مسئول  درآمد  منطقه بر عهده این واحد می باشد..
 2) واحد اصناف: وظیفه این واحد شناسائي، محاسبه، صدور فيش عوارض و اخذ عوارض شغلي (کسب و پیشه) از واحدهاي صنفي می باشد.
3) واحد عوارض خودرو: در این واحد محاسبه و اخذ عوارض سالیانه خودرو انجام می گردد.
4) واحد نوسازی: در این واحد محاسبه و اخذ عوارض نوسازی و عمران شهري املاك و ساختمان ها, مطابق با قانون نوسازی و عمران شهری انجام می گردد.

شرح وظایف افراد
1- مسئول درآمد: بررسی نهایی تمامی پرونده های انجام شده در واحد  درآمد و نوسازی و انجام عمل تقسیط طبق دستورالعمل و نیز دریافت وصولی کلیه واحدهای شهرداری منطقه و ناحيه  به صورت نقدی و چک و ارجاع چک های وصولی به مامورین وصول .
2-  واحدکامپیوتر درآمد: مسئول پشتیبانی و تامین وخدمات کامپیوتر و انجام کلیه عملیات کامپیوتری اداره درآمد ازجمله برنامه های کاربردی واحد درآمد اعم از برنامه کسب و  پیشه – برنامه چک و تقسیط – برنامه درآمد. تهيه و تنظيم گزارشهاي سه ماهه و شش ماهه و يكساله شهرداري شامل درآمدها و هزينه‌ها به شورا و استانداري
3- تمامی پرونده ها, درخواستها, استعلامها و مجوزهای صادره توسط شهرداری منطقه پس از تایید واحد درآمد منطقه (درج مهر درآمد بر روی پرونده) پاسخگویی می گردد.

تعاریف و اصطلاحات
1- درآمد های شهرداری : عبارت است از عوارض، بهاء خدمات که توسط مراجع ذیصلاح تصویب و توسط شهرداری قابل وصول می باشد.
2- واحد صنفی : واحد های خدماتی یا اقتصادی که فعالیت آنها در محل فعالیت و یا وسیله ای سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی به اخذ پروانه کسب و یا پروانه اشتغال دایر شده و یا شود واحد صنفی شناخته می شود.
3- تسویه حساب : یعنی عادی کردن بدهی و پرداختی شخص اعم از پول یا اسناد پرداختی مانند چک، سفته
4- مفاصا حساب : یعنی پرداخت کلیه بدهی ها من جمله چک ها  و سفته های تحویلی. یعنی کل بدهی به حساب شهرداری واریز شده باشد.

واحد اصناف و پيشه وران
متصدي پيشه وران كه زير نظر مسئول درآمد انجام وظيفه مي نمايد.
شرح مسئوليت و اختيارات:
بايگاني نمودن اسناد مربوط به پيشه وران طبق پرونده هاي موجود و به روز نمودن اطلاعات
پاسخ دادن به استعلامات مربوط به سرقفلي، اتحاديه ها و اجاره نامه¬ها
 انجام عملیات کسب و پیشه و پاسخ دادن به استعلام هاي رسیده از مجامع امور صنفي ها و جهت مشاغل مختلف و صدور فیش و مفاصا حساب با کامپیوتر .
انجام عملیات کسب و پیشه و پاسخ دادن به استعلام هاي رسیده از اداره بازرگاني شهرستان جهت صدور پروانه كسب ايثارگران معزز.
ارسال پرونده هايي كه عوارض صنفي خود را پرداخت نكرده اند به كميسيون ماده 77 شهرداري.
1- آمارگيري از واحدهاي صنفي سطح شهر
2- تشكيل پرونده و صدور پروانه كسب براي واحدهاي صنفي جديد
3- ابلاغ قوانين نظام صنفي به متصديان واحدها توسط اتحاديه ها و مجامع امور صنفي
4- پلمپ  واحدهاي صنفي فاقد پروانه از طريق اماكن نيروي انتظامي و اتحاديه ها
5- ابلاغ سررسيد پرداخت عوارض ساليانه كسب به واحدهاي صنفي
6- تمديد پروانه هاي كسب از طريق اتحاديه هاي مربوطه
7- تدوين عوارض كسب و پيشه در رده هاي مختلف صنفي و درجه ‌بندي برحسب درجه 1 و 2 و 3
8- شركت در جلسات كميسيون نظارت براصناف شهرستان
9- ارجاع موارد خاص به كميسيون نظارت براصناف شهرستان
10- هماهنگي گشت مشترك واحد بازرسي اداره بازرگاني شهرستان درخصوص بازديد از واحدهاي صنفي سطح شهر
11- برگزاري جلسات هماهنگي نمايشگاههاي بهاره و پائيزه با محوريت اداره بازرگاني و مجامع امور صنفي

مراحل پرداخت عوارض ساليانه كسب
مراحل صدور پروانه كسب
1- مدارك مورد نياز :
 الف) معرفي نامه مجمع امور صنفي
     ب) فتوكپي شناسنامه صفحه اول
    ج) فتوكپي كارت ملي
2- دستور نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبير خانه
 3–تسليم استعلام و مدارك ياد شده به واحد رايانه اي كسب و پيشه
4- محاسبه عوارض و صدور فيش
5- مراجعه به بانك جهت پرداخت عوارض
6- تسليم فيش و تحويل پاسخ استعلام از واحد كسب و پيشه
7- امضاء هر دو نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبيرخانه
مراحل تجديد پروانه كسب
1- مراجعه متقاضي به شهرداري همراه با معرفي نامه مجمع امور صنفي
2- دستورنامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبير خانه
3–تسليم استعلام به واحد رايانهاي كسب و پيشه
4- محاسبه عوارض و صدور فيش
5- مراجعه به بانك جهت پرداخت عوارض
6- تسليم فيش و تحويل پاسخ استعلام از واحد كسب و پيشه
7- امضا نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبيرخانه
 
مراحل ابطال پروانه كسب
1- ارائه استعلام در خصوص ابطال پروانه كسب از اتحاديه و مجامع امور صنفي
2- دستورنامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبير خانه
4- تسليم استعلام به واحد كسب و پيشه
5- محاسبه عوارض و صدور فيش توسط رايانه
6- مراجعه به بانك جهت پرداخت عوارض
7-تسليم فيش و تحويل پاسخ استعلام از واحد كسب و پيشه
8-امضا نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبيرخانه
تذكر:
چنانچه در خصوص استعلام اتحاديه ظرف مدت 15 روز از تاريخ صدور توسط متقاضي اقدام نگردد پاسخ منفي بوده و متقاضي موظف است نسبت به استعلام جديد اقدام نمايد.
بکارگیری  دستورالعملها و روشهای جدید قوانین در خصوص افزایش درآمد و وصول آسانترتهیه و تنظیم و ارائه گزارش فعالیتها و مشکلات درآمد به مدیریت متبوع.

مديريت فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهندس امید قاهری - مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 

چکیده عملکرد

با توجه به تقسیم بندی صورت گرفته در مدیریت انفورماتیک شهرداری مرکزی جهت ساماندهی خدمات رسانی در کمترین زمان ممکن به دوبخش 1- پشتیبانی زیرساخت شبکه و سخت افزار 2- پشتیبانی وتولید نرم افزار ، با شعار خودکفایی و عدم وابستگی در هردوزمینه فوق ، به همت پرسنل خدوم وزحمت کش این مدیریت ، منجر به دسترسی به علم و تولیدات چشم گیری در حوزه فناوری اطلاعات گردید که در ذیل به آن اشاره خواهم کرد.
از مهمترین اقدامات صورت گرفته در خصوص توسعه زیر ساخت شبکه میتوان به تقویت سخت افزارهای ارتباطی بین شهرداری مرکز و مناطق اشاره نمود که این امر سبب تحقق بخشیدن به متمرکز نمودن سرورهای موجود در مناطق و سازمانها به منظور ایجاد یک محیط امن و پاک ، برای استفاده از حداکثر بهره وری سیستمها و همچنین افزایش مدت زمان عمر مفید و عملکرد سخت افزار در راستای صرفه جویی مالی اشاره نمود.که این مهم در پی ساعتها کار کارشناسی و عملیاتی در جهت ارائه با کیفیت ترین خدمات به بیش از 400 دستگاه کامپیوتر فعال در شبکه شهرداری صورت گرفته است.
یکی دیگر از مهمترین پروژه های زیرساخت شبکه مربوط به تهیه دیوراه آتش یا همان FireWall به اصطلاح زبان انگلیسی میباشد که وظیفه رصد و جلوگیری از حملات ویروسهای اینترنتی و فعالیتهای خرابکارانه بر روی اطلاعات شهرداری را دارد، که به عنوان یک ضریب اطمینان بسیار مهم بر سرراه اطلاعات شهرداری و زیر ساخت شبکه قرارگرفته است.
در حال حاضر بالغ بر 44 سیستم نرم افزاری در واحد مختلف شهرداری مشغول به کار بوده که توسط بخش پشتیبانی و تولید نرم افزار در راستای شعار رسیدن به خودکفایی تهیه گردیده و همکاران محترم از طریق این سامانه ها جوابگوی شهروندان محترم میباشند که در ضمن یادآور می شود هر کدام از این نرم افزارها در حد خود کم نظیر میباشند که همچنان تولید این گونه نرم افزارها ادامه دارد.

 طراحی اختصاصی ۴۴نرم افزار در مسیر شهرداری الکترونیک
مدیر واحد انفورماتیک شهرداری نجف آباد گفت: در راستای بهبود روند خدمت رسانی به شهروندان و حرکت در مسیر ارائه الکترونیک خدمات شهرداری، از سال هشتاد و چهار تاکنون بیش از ۴۴نرم افزار مختلف توسط پرسنل این واحد طراحی و به زیرمجموعه های مختلف شهرداری تحویل داده شده است.

بهروز سیاه کمری در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری شهرداری مجموع فعالیت های این واحد را در دو بخش اصلی پشتیبانی زیرساخت شبکه و سخت افزار در کنار پشتیبانی وتولید نرم افزار تقسیم بندی کرد و گفت:« یکی از شاخص ترین اقدامات صورت گرفته در این بخش که با ده ها ساعت کار کارشناسی و عملیاتی محقق شده، تقویت سخت افزارهای ارتباطی بین شهرداری مرکزی با مناطق پنج گانه و سازمان های زیرمجموعه است.»
سیاه کمری تولید بومی نرم افزار با کمترین هزینه را از دیگر مزایایی خدمات واحد دانست و اضافه کرد: «زیرساخت های ارتباطی شهرداری مرکزی با مناطق و سازمان ها در محیطی امن و پاک در حال ارائه خدمات هستند و این موضوع ضمن افزایش بهره وری سیستم ها و عمر مفید سخت افزار های موجود، در مجموع زمینه کاهش هزینه های جاری را هم فراهم کرده است.»

امنیت اطلاعات شهرداری با دیواری از آتش
مدیر واحد انفورماتیک شهرداری از طراحی دیواره آتش اختصاصی برای سرور مرکزی اطلاعات شهرداری به عنوان اقدامی مهم یاد کرد و گفت: « با این دیواره که در اصطلاح FireWall نامیده می شود، حملات ویروس های اینترنتی و فعالیت های خرابکارانه احتمالی بر ضد اطلاعات بخش های مختلف و زیرساخت های شبکه به دقت رصد می شود.»
سیاه کمری خاطر نشان کرد: «نرم افزارهای تولید شده برای زیرمجموعه های مختلف شهرداری در نوع خود کم نظیر بوده و این روند با توجه به نیازهای روز جامعه همچنان ادامه دارد.»

خلاصه ای از خدمات واحد انفورماتیک
مدیر واحد انفورماتیک شهرداری در خصوص شاخص ترین اقدامات این واحد گفت: «ارتقاء کیفیت و توسعه مداوم شبکه ارتباطی شهرداری مرکزی با زیرمجموعه ها، انجام تست نفوذ شبکه، بررسی و اصلاح شبکه کابلی شهرداری، ارتقاء سخت افزاری سرورها و جایگزینی هارد دیسک های SAS در کنار ایمن سازی شبکه ارتباطی در سطح وایرلس و سوئیچ به همراه ارتقاء امنیت فیزیکی اتاق سرور از جمله این اقدامات هستند.»
بهروز سیاه کمری از اجرای سیستم مانیتورینگ و بازنگری و بهینه سازی نسخه های پشتیبان اطلاعات به همراه استفاده از فضاهای ذخیره سازی تحت شبکه SAN به عنوان دیگر فعالیت های صورت گرفته یاد کرد و اظهار داشت: «امکان سنجی اجرای شبکه ارتباطی شهرداری بر اساس فیبر نوری، فراهم کردن بستر یکپارچه سازی پایگاه داده های شهرسازی، اصلاح ساختار ارتباطی زیرمجموعه های مختلف با سامانه های الکترونیک بانک ملی و ارتقاء مداوم نرم افزار ها و سخت افرازهای موجود از دیگر کارهای صورت گرفته هستند.»

۴۴نرم افزار طراحی شده برای امورات شهرداری
در ادامه مشخصات ۴۴نرم افزار طراحی شده توسط واحد انفورماتیک شهرداری نجف آباد که در سطح مناطق پنج گانه و سازمان های زیرمجموعه در حال استفاده است را می توانید مشاهده کنید.

ردیف

نام نرم افزار

واحد مربوطه

سال آغاز به کار نرم افزار

1

سیستم متوفیات

متوفیات

1384

2

سیستم تاکسیرانی

تاکسیرانی

1385

3

سیستم درآمد متمرکز شهرداری و مناطق

درآمد

1389

4

سیستم متمرکز محاسبات شهرسازی

شهرسازی

1392

5

سیستم بایگانی و محاسبات ماده صد

ماده صد

1391

6

سیستم عوارض خودرو

درآمد

1392

7

سیستم متمرکز چک درآمد

درآمد مناطق

1392

8

بایگانی و اسکن پرونده های امور اداری

اموراداری

1393

9

سیستم متمرکز نمودن شهرسازی مناطق

شهرسازی

1394

10

سامانه مشاهده فیش حقوق

امورمالی

1394

11

بایگانی امورمالی مرکز و مناطق

امورمالی

1395

12

سیستم صدور چک مناطق

امورمالی

1393

13

تحلیل سنجی سیستم امور رفاهی

اموراداری

1396

14

تحلیل سیستم طرح و برنامه

طرح و برنامه

1396

15

ثبت گزارشات حوادث سازمان آتش نشانی

آتش نشانی

1396

16

سامانه ثبت نام آموزشی سازمان آتش نشانی

آتش نشانی

1396

17

تحلیل سیستم ثبت اطلاعات خودرو

انبار

1394

18

دریافت آنی اطلاعات حسابهای بانکی درآمد

درآمد

1390

19

سامانه ارسال شناسه قبض و پرداخت مشترکین

درآمد

1391

20

سامانه اطلاع رسانی سررسید چکهای سیستم درآمد

درآمد

1394

21

سیستم کسب و پیشه

درآمد

1393

22

سامانه پیام رسان تلفنی نوسازی

نوسازی

1394

23

سیستم قرعه کشی عوارض نوسازی

نوسازی

1394

24

سیستم اسکن پرونده های ماده پنج

شهرسازی

1391

25

اصلاح گزارشات سیستم حسابداری

امورمالی

1392

26

اصلاح گزارشات سیستم حقوق و دستمزد

امورمالی

1394

27

سیستم بیمه تکمیلی پرسنل

اموراداری

1392

28

سیستم صدور قبض و چاپ لیبل کشتارگاه

کشتارگاه

1394

29

سیستم چاپ و صدور قبض باسکول پسماند

پسماند

1393

30

سامانه اطلاع رسانی مشتریان پسماند

پسماند

1395

31

سیستم ثبت وصول پرونده های ماده صد

شهرسازی

1391

32

تحلیل سامانه بایگانی فایل (FTP)

روابط عمومی

1396

33

متمرکزنمودن کدینگ سیستم حسابداری

امورمالی

1394

34

مغایرت سیستمی چکهای معوق سنوات گذشته مالی و درآمد

امورمالی و درآمد

1392

35

میان برنامه انتقال کارکردها از سیستم حضور و غیاب به سیستم کارگزینی

امورمالی(حقوق و دستمزد)

1395

36

سیستم اسکن پرونده های کمیته فنی

شهرسازی

1391

37

میان برنامه خروجی گزارشات شهرسازی ، کارگزینی و امور مالی

شهرسازی،کارگزینی وامورمالی

1390

38

سیستم انتقال قبوض دریافتی با شناسه قبض و پرداخت از بانک ملی

درآمد

1389

39

سیستم مغایرت گیری قبوض دریافتی بانک ملی و بانک های اطلاعاتی

انفورماتیک

1390

40

میان برنامه اسکن سیستم املاک

املاک

1393

41

سیستم ثبت اطلاعات املاک و مستغلات شهرداری

املاک

1393

42

سیستم ثبت اطلاعات و صدور معرفی نامه جهت رفاهیات پرسنل

اموراداری

1391

43

سیستم ثبت اطلاعات هولوگرام و برگه های امنیتی جهت خروجیهای شهرسازی و املاک

شهرسازی و املاک مناطق

44/1392

44

سیستم بایگانی امور اداری سازمان آتش نشانی

امور اداری

41/1394

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360