جمعه, 11 فروردين 1402 - Friday, 31 March 2023
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
کد خبر 1111
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ ۰۸:۲۶

آگهي تجديد مزايده ( نوبت چهارم ) / واگذاري به صورت استيجاري يك واحد تجاري واقع در طبقه زيرزمين مجتمع تجاري ملت به آدرس خيابان امام خميني ( ره )

شهرداري نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره1294 /1401 مورخ26 / 05 /1401 شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به واگذاري به صورت استيجاري يك واحد تجاري واقع در طبقه زيرزمين مجتمع تجاري ملت به آدرس خيابان امام خميني ( ره )  ،با زيربناي 77 / 17متر مربع با قيمت پايهماهيانه اجاره بهاء كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ 000 / 000 / 8 (هشت ميليون )ريالحسب مشخصات موجود در مدارك مزايده اقدام نمايد .

مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مزايده و پيشنهاد قيمت: از واجدين شرايط دعوت مي شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده ، تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 24/ 11/ 1401 به امور قراردادهاي شهرداري نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 07 /12 / 1401 به دبيرخانه محرمانه شهرداري تحويل نمايند .

ميزان سپرده : شركت كنندگان بايد معادل 5% كلقيمت پايه اجاره ساليانه راطي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداري نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند . برندگان اول ، دوم و سوم مزايده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضيط خواهد شد .

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج استوشهرداري نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

          عبدالرسول امامي

                                                                                                                    شهردار  نجف آباد

 

مطالب مرتبط


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360