جمعه, 01 تیر 1397 - Saturday, 23 June 2018
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد

آگهي تجديد مزايده( اجاره دو جايگاهCNG واقع در يزدانشهر، نزديك پليس راه، اول بلوار شورا وكمربندي جنوب شهر نجف آباد)

موضوع مزايده : اجاره دو جايگاهCNG واقع در يزدانشهر، نزديك پليس راه، اول بلوار شورا وكمربندي جنوب شهر نجف آباد
مدت مزايده : يكسال شمسي
دستگاه مزايده گزار : شهرداري نجف آباد
محل اجاره : يزدانشهر، نزديك پليس راه، اول بلوار شورا وكمربندي جنوب شهر نجف آباد
شرايط شركت درمزايده : شركت كنندگان بايد داراي صلاحيت نگهداري جايگاه و اين صلاحيت به تاييد مراجع مربوطه رسيده باشد، رعايت سقف قرارداد،داشتن شخصيت حقوقي و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مزايده و ارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت كنندگان در مزايده بايدرعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.)
محل دريافت اسناد مزايده : امور قراردادهاي شهرداري نجف آباد
مهلت دريافت و ارسال اسناد مزايده و پيشنهاد قيمت : از افراد واجد شرايط دعوت مي شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 02/02/93به امور قراردادهاي شهرداري نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روزيكشنبه مورخ 07/02/93به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف آباد تحويل نمايند(دريافت اسناد مزايده به صورت حضوري و با ارائه معرفينامه كتبي، با مهر و امضاء مجاز و تعهدآور شركت انجام مي گيرد)
قيمت پايه جايگاه CNG واقع در كمربندي جنوب از قرار ماهيانه : مبلغ 163،750،000ريال
قيمت پايه جايگاه CNG واقع در یزدانشهر نزديك پليس راه اول بلوار شورا از قرار ماهيانه : مبلغ 188،800،000ريال
مبلغ فروش اسناد مزايده : 200،000 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف آباد
ميزان سپرده : معادل 5% كل اجاره بهاء يكسال هر جايگاه :1- جايگاه CNG واقع در كمربندي جنوب به مبلغ 98،250،000ريال 2- جايگاه CNGواقع در یزدانشهر نزديك پليس راه اول بلوار شورا به مبلغ 113،280،000ريال را بصورت جداگانه طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002شهرداري نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.
برندگان اول و دوم و سوم مزايده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج است.
تذكر : شهرداري نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.
                                                                                             مسعود منتظري
                                                                                             شهردار نجف آباد

آگهي مزايده اجاره دو جايگاهCNG واقع دريزدانشهر

موضوع مزايده : اجاره دو جايگاهCNG واقع دريزدانشهر، نزديك پليس راه، اول بلوار شورا وكمربندي جنوب شهر نجف آباد
مدت مزايده : يكسال شمسي
دستگاه مزايده گزار : شهرداري نجف آباد
محل اجاره : يزدانشهر، نزديك پليس راه، اول بلوار شورا وكمربندي جنوب شهر نجف آباد
شرايط شركت درمزايده : شركت كنندگان بايد داراي صلاحيت نگهداري جايگاه و اين صلاحيت به تاييد مراجع مربوطه رسيده باشد، رعايت سقف قرارداد،داشتن شخصيت حقوقي و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مزايده و ارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت كنندگان در مزايده بايدرعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.)
محل دريافت اسناد مزايده : امور قراردادهاي شهرداري نجف آباد
مهلت دريافت و ارسال اسناد مزايده و پيشنهاد قيمت : از افراد واجد شرايط دعوت مي شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداري روز چهار شنبه مورخ 14/12/92به امور قراردادهاي شهرداري نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روزدو شنبه مورخ 19/12/92به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف آباد تحويل نمايند(دريافت اسناد مزايده به صورت حضوري و با ارائه معرفينامه كتبي، با مهر و امضاء مجاز و تعهدآور شركت انجام مي گيرد)
قيمت پايه جايگاه CNG واقع در كمربندي جنوب از قرار ماهيانه : مبلغ 163،750،000ريال
قيمت پايه جايگاه CNG واقع در يزدانشهر، نزديك پليس راه، اول بلوار شورا از قرار ماهيانه : مبلغ 188،800،000ريال
مبلغ فروش اسناد مزايده : 200،000 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف آباد
ميزان سپرده : معادل 5% كل اجاره بهاء يكسال هر جايگاه :1- جايگاه CNG واقع در كمربندي جنوب به مبلغ 98،250،000ريال 2- جايگاه CNGواقع در يزدانشهر، نزديك پليس راه، اول بلوار شورا به مبلغ 113،280،000ريال را بصورت جداگانه طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002شهرداري نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.
برندگان اول و دوم و سوم مزايده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج است.
تذكر : شهرداري نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.


مسعود منتظري
شهردار نجف آباد

فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت فاز اول مجتمع كشتارگاه صنعتي دام -مرحله دوم

دفتر سرمایه گذاری ومشارکت شهرداری نجف آباد در نظر دارد جهت احداث فاز اول مجتمع كشتارگاه صنعتي دام واقع در غرب نجف آباد از طریق مشارکت اقدام نماید .
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک با دردست داشتن مدارک لازم که مؤید توانمندي وتوانائي هاي مالی و فنی در جهت اجرای پروژه مي باشد ، به شهرداری نجف آباد دفتر سرمایه گذاری و مشارکتها مراجعه نمایند مهلت تحويل اسناد و مدارك به دبيرخانه شهرداري نجف آبادآخر وقت اداري4/12/92مي باشد
• مشخصات پروژه : طراحي و ساخت فاز اول مجتمع كشتارگاه صنعتي دام
• آورده شهرداری : زمين به متراژ000/100 متر مربع و مجوزات ساخت وعوارضات آن طبق نقشه هاي ارائه شده و وفق مصوبه شوراي اسلامي شهرنجف آباد و تآمين انشعابات مورد نياز
• آورده سرمایه گذار( شریک): هزينه هاي طراحي،ساخت تا زمان بهره برداري به ميزان سرمايه گذاري حدود

000/000/000/200ريال (دويست ميليارد ريال)
• نوع مشاركت: مشاركت مدني
• مدت زمان اجرای پروژه : 30 ماه
• شرايط فراخوان :
-ارائه سپرده شركت درفراخوان به ميزان 5% مبلغ كل برآوردبصورت نقديا ارائه ضمانتنامه بانكي يااسناد خزانه
-برندگان اول و دوم و سوم فراخوان هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب توسط شهرداري ضبط خواهد شد.
- كميسيون مشاركتها در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.
- زمان بازگشائي پاكات پيشنهادي مورخ7/12/92مي باشد.
-ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه به مشاركت در اسناد فراخوان مندرج است.
                                                                                                            مسعود منتظري

                                                                                                             شهردار نجف آباد

آگهي مناقصه عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله و نظافت رفت و روب محدوده شهرداري منطقه شش

موضوع و برآورد ماهيانه مناقصه : عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله و نظافت رفت و روب محدوده شهرداري منطقه شش، بدون تعديل و مابه التفاوت با براورد ماهيانه: 464،830،320ريال
مدت اجراي عمليات : يك سال شمسي
دستگاه مناقصه گزار : شهرداري نجف آباد
محل اجراي عمليات : محدوده شهرداري منطقه شش شهر نجف آباد
شرايط شركت در مناقصه : دارا بودن رتبه لازم متناسب با نوع عمليات و رعايت سقف قرارداد ، داشتن شخصيت حقوقي ومطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه و ارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت كنندگان در مناقصه بايدرعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند)
مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت : از شركت هاي واجد شرايط دعوت مي شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روچهار شنبه مورخ 14/12/92به امور قراردادهاي شهرداري نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روزدو شنبه مورخ 19/12/92به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف آبادتحويل نمايند(دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفي نامه كتبي،با مهر و امضاء مجاز و تعهد آور شركت انجام مي گيرد)
برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
مبلغ فروش اسناد مناقصه : 200،000 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف آباد
ميزان سپرده : معادل 5% كل اعتبار به مبلغ(278،900،000)ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002شهرداري نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.
تذكر : شهرداري نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

مسعود منتظري
شهردار نجف آباد

پروژه تهيه و حمل و پخش آسفالت

آگهي مناقصه

موضوع وبرآورداوليه مناقصه : پروژه تهيه و حمل و پخش آسفالت(019) بيندر وتوپكا(طبق شرايط خصوصي پيوست) بر اساس فهرست بهاءراه و باند سال 1392، بدون تعديل و مابه التفاوت مصالح با برآورداوليه :755،523،892ريال

مدت اجراي پروژه : 90روز
دستگاه مناقصه گزار : شهرداري نجف آباد

محل اجراي پروژه :معابر سطح شهر شهرداري منطقه شش

شرايط شركت در مناقصه : دارا بودن صلاحيت و رتبه لازم متناسب با نوع پروژه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، رعايت سقف قرارداد ، داشتن شخصيت حقوقي ومطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه وارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت كنندگان در مناقصه بايدرعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند)

مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت : از شركت هاي واجد شرايط دعوت مي شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روزدوشنبه مورخ 21/11/92به امورقراردادهاي شهرداري نجف اباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 26/11/92به دبير خانه محرمانه شهرداري نجف آْباد تحويل نمايند(دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفي نامه كتبي، با مهر و امضاء مجاز و تعهد آور شركت انجام مي گيرد)

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه : 200،000 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف آباد

ميزان سپرده : معادل 5% كل برآورداوليه به مبلغ(37،780،000)ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002شهرداري نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.

تذكر : شهرداري نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

مسعود منتظري

شهردار نجف آباد

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360