چهارشنبه, 05 ارديبهشت 1397 - Wednesday, 25 April 2018
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد

عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله و نظافت و رفت و روب

آگهي مناقصه


موضوع و برآورد ماهيانه مناقصه : عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله و نظافت و رفت و روب محدوده شهرداري منطقه چهار ، بدون تعديل و مابه التفاوت با براورد ماهيانه: 702،400،784ريال
مدت اجراي عمليات : يك سال شمسي
دستگاه مناقصه گزار : شهرداري نجف آباد
محل اجراي عمليات : محدوده شهرداري منطقه چهارشهر نجف آباد
شرايط شركت در مناقصه : دارا بودن رتبه لازم متناسب با نوع عمليات و رعايت سقف قرارداد ، داشتن شخصيت حقوقي ومطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه و ارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت كنندگان در مناقصه بايدرعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند)
مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت : از شركت هاي واجد شرايط دعوت مي شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 21/02/93به امور قراردادهاي شهرداري نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه 25/02/93به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف آبادتحويل نمايند(دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفي نامه كتبي،با مهر و امضاء مجاز و تعهد آور شركت انجام مي گيرد)
برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
مبلغ فروش اسناد مناقصه : 200،000 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف آباد
ميزان سپرده : معادل 5% كل اعتبار به مبلغ(421،450،000)ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002شهرداري نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.
تذكر : شهرداري نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.


مسعود منتظري
شهردار نجف آباد

تامين نيروي انساني

آگهي مناقصه

موضوع مناقصه : تامين نيروي انساني، خدماتي و پشتيباني مورد نياز شهرداري نجف آباد (بصورت درصد حق مديريت)بدون تعديل و مابه التفاوت از محل اعتبارات مربوطه
مدت قرارداد: 10ماه

دستگاه مناقصه گزار : شهرداري نجف آباد

محل : شهرداري نجف آباد

شرايط شركت در مناقصه : دارا بودن صلاحيت و رتبه لازم متناسب با نوع انجام كار كه به تائيد اداره كار و امور اجتماعي رسيده باد ،گواهينامه صلاحيت پيمانكاري رعايت سقف قرارداد ، داشتن شخصيت حقوقي ومطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه وارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت كنندگان در مناقصه بايدرعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند)

مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت : از شركت هاي واجد شرايط دعوت مي شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روزسه شنبه مورخ16/02/93به امورقراردادهاي شهرداري نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 20/02/93به دبير خانه محرمانه شهرداري نجف آباد تحويل نمايند(دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفي نامه كتبي، با مهر و امضاء مجاز و تعهد آور شركت انجام مي گيرد)

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه : 200،000 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف آباد

ميزان سپرده : معادل 5% كل اعتبار به مبلغ(1،340،000،000)ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002شهرداري نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.

تذكر : شهرداري نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

مسعود منتظري

شهردار نجف آباد

پروژه خريد آسفالت

آگهي مناقصه

موضوع واعتبارمناقصه : پروژه خريد آسفالت (طبق شرايط خصوصي پيوست) جهت معابر سطح شهر شهرداري منطقه شش شهر نجف آباد، بدون تعديل و مابه التفاوت ، با اعتبار :2،500،000،000ريال
مدت اجراي پروژه 60روز

دستگاه مناقصه گزار : شهرداري نجف آباد

محل اجراي پروژه :معابر سطح شهر شهرداري منطقه شش

شرايط شركت در مناقصه : دارا بودن صلاحيت و رتبه لازم متناسب با نوع پروژه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، رعايت سقف قرارداد ، داشتن شخصيت حقوقي ومطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه وارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت كنندگان در مناقصه بايدرعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند)

مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت : از شركت هاي واجد شرايط دعوت مي شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روزسه شنبه مورخ16/02/93به امورقراردادهاي شهرداري نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 20/02/93به دبير خانه محرمانه شهرداري نجف آباد تحويل نمايند(دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفي نامه كتبي، با مهر و امضاء مجاز و تعهد آور شركت انجام مي گيرد)

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه : 200،000 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف آباد

ميزان سپرده : معادل 5% كل اعتبار به مبلغ(125،000،000)ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002شهرداري نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.

تذكر : شهرداري نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

مسعود منتظري

شهردار نجف آباد

پروژه هاي خريد آسفالت

آگهي مناقصه


موضوع واعتبارمناقصه : پروژه هاي خريد آسفالت (طبق شرايط خصوصي پيوست) بدون تعديل و مابه التفاوت، جهت معابر سطح شهر شهرداري نجف آباد به شرح ذيل:
1- شهرداري منطقه 2 با اعتبار : 3،000،000،000ريال2-شهرداري منطقه3 با اعتبار: 4،000،000،000ريال3- شهرداري منطقه 4 با اعتبار : 2،500،000،000ريال4- شهرداري منطقه5 با اعتبار: 2،000،000،000ريال
مدت اجراي پروژه ها: 1- شهرداري منطقه 2: 65روز2- شهرداري منطقه 3: 75روز3- شهرداري منطقه چهار :45روز4- شهرداري منطقه پنج: 45روز
دستگاه مناقصه گزار : شهرداري نجف آباد
محل اجراي پرو ژه ها : معابر سطح شهر شهرداري مناطق 2- 3-4-5
شرايط شركت در مناقصه : دارا بودن صلاحيت و رتبه لازم متناسب با نوع پروژه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، رعايت سقف قرارداد ، داشتن شخصيت حقوقي ومطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه وارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت كنندگان در مناقصه بايدرعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند)
مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت : از شركت هاي واجد شرايط دعوت مي شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز چهار شنبه مورخ17/02/93به امورقراردادهاي شهرداري نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روزيكشنبه مورخ 21/02/93به دبير خانه محرمانه شهرداري نجف آباد تحويل نمايند(دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفي نامه كتبي، با مهر و امضاء مجاز و تعهد آور شركت انجام مي گيرد)
برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
مبلغ فروش اسناد مناقصه : 200،000 ريال( بصورت جداگانه جهت هر كدام از شهرداري مناطق2-3-4-5) طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف آباد
ميزان سپرده : معادل 5% كل اعتبار1- شهرداري منطقه 2- به مبلغ(150.000.000)ريال2- شهرداري منطقه 3- به مبلغ(200،000،000)ريال3- شهرداري منطقه 4- به مبلغ(125،000،000)ريال 4- شهرداري منطقه 5- به مبلغ (100،000،000)ريال بصورت جداگانه طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002شهرداري نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.
تذكر : شهرداري نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.


مسعود منتظري
شهردار نجف آباد

پروژه خريد آسفالت (طبق شرايط خصوصي پيوست) جهت معابر سطح شهر شهرداري منطقه يك شهر نجف آباد، بدون تعديل و مابه التفاوت ، با اعتبار :4،000،000،000ريال

آگهي مناقصه خريد آسفالت __20-2_1393

آگهي مناقصه

موضوع واعتبارمناقصه : پروژه خريد آسفالت (طبق شرايط خصوصي پيوست) جهت معابر سطح شهر شهرداري منطقه يك شهر نجف آباد، بدون تعديل و مابه التفاوت ، با اعتبار :4،000،000،000ريال
مدت اجراي پروژه 75روز

دستگاه مناقصه گزار : شهرداري نجف آباد

محل اجراي پروژه :معابر سطح شهر شهرداري منطقه يك

شرايط شركت در مناقصه : دارا بودن صلاحيت و رتبه لازم متناسب با نوع پروژه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، رعايت سقف قرارداد ، داشتن شخصيت حقوقي ومطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه وارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت كنندگان در مناقصه بايدرعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند)

مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت : از شركت هاي واجد شرايط دعوت مي شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روزسه شنبه مورخ16/02/93به امورقراردادهاي شهرداري نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 20/02/93به دبير خانه محرمانه شهرداري نجف آباد تحويل نمايند(دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفي نامه كتبي، با مهر و امضاء مجاز و تعهد آور شركت انجام مي گيرد)

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه : 200،000 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف آباد

ميزان سپرده : معادل 5% كل اعتبار به مبلغ(200،000،000)ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002شهرداري نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.

تذكر : شهرداري نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

مسعود منتظري

شهردار نجف آباد

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360