جمعه, 29 دی 1396 - Friday, 19 January 2018
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد

فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت فاز اول مجتمع كشتارگاه صنعتي دام -مرحله دوم

دفتر سرمایه گذاری ومشارکت شهرداری نجف آباد در نظر دارد جهت احداث فاز اول مجتمع كشتارگاه صنعتي دام واقع در غرب نجف آباد از طریق مشارکت اقدام نماید .
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک با دردست داشتن مدارک لازم که مؤید توانمندي وتوانائي هاي مالی و فنی در جهت اجرای پروژه مي باشد ، به شهرداری نجف آباد دفتر سرمایه گذاری و مشارکتها مراجعه نمایند مهلت تحويل اسناد و مدارك به دبيرخانه شهرداري نجف آبادآخر وقت اداري4/12/92مي باشد
• مشخصات پروژه : طراحي و ساخت فاز اول مجتمع كشتارگاه صنعتي دام
• آورده شهرداری : زمين به متراژ000/100 متر مربع و مجوزات ساخت وعوارضات آن طبق نقشه هاي ارائه شده و وفق مصوبه شوراي اسلامي شهرنجف آباد و تآمين انشعابات مورد نياز
• آورده سرمایه گذار( شریک): هزينه هاي طراحي،ساخت تا زمان بهره برداري به ميزان سرمايه گذاري حدود

000/000/000/200ريال (دويست ميليارد ريال)
• نوع مشاركت: مشاركت مدني
• مدت زمان اجرای پروژه : 30 ماه
• شرايط فراخوان :
-ارائه سپرده شركت درفراخوان به ميزان 5% مبلغ كل برآوردبصورت نقديا ارائه ضمانتنامه بانكي يااسناد خزانه
-برندگان اول و دوم و سوم فراخوان هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب توسط شهرداري ضبط خواهد شد.
- كميسيون مشاركتها در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.
- زمان بازگشائي پاكات پيشنهادي مورخ7/12/92مي باشد.
-ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه به مشاركت در اسناد فراخوان مندرج است.
                                                                                                            مسعود منتظري

                                                                                                             شهردار نجف آباد

پروژه تهيه و حمل و پخش آسفالت

آگهي مناقصه

موضوع وبرآورداوليه مناقصه : پروژه تهيه و حمل و پخش آسفالت(019) بيندر وتوپكا(طبق شرايط خصوصي پيوست) بر اساس فهرست بهاءراه و باند سال 1392، بدون تعديل و مابه التفاوت مصالح با برآورداوليه :755،523،892ريال

مدت اجراي پروژه : 90روز
دستگاه مناقصه گزار : شهرداري نجف آباد

محل اجراي پروژه :معابر سطح شهر شهرداري منطقه شش

شرايط شركت در مناقصه : دارا بودن صلاحيت و رتبه لازم متناسب با نوع پروژه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، رعايت سقف قرارداد ، داشتن شخصيت حقوقي ومطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه وارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت كنندگان در مناقصه بايدرعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند)

مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت : از شركت هاي واجد شرايط دعوت مي شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روزدوشنبه مورخ 21/11/92به امورقراردادهاي شهرداري نجف اباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 26/11/92به دبير خانه محرمانه شهرداري نجف آْباد تحويل نمايند(دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفي نامه كتبي، با مهر و امضاء مجاز و تعهد آور شركت انجام مي گيرد)

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه : 200،000 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف آباد

ميزان سپرده : معادل 5% كل برآورداوليه به مبلغ(37،780،000)ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002شهرداري نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.

تذكر : شهرداري نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

مسعود منتظري

شهردار نجف آباد

پروژه تهيه وحمل و پخش آسفالت(012-019) توپكا(طبق شرايط خصوصي پيوست) بر اساس فهرست بهاءراه و باند سال 1392، بدون تعديل و مابه التفاوت مصالح با برآورداوليه :2،507،808،290ريال

آگهي تجديد مناقصه
موضوع وبرآورداوليه مناقصه : پروژه تهيه وحمل و پخش آسفالت(012-019) توپكا(طبق شرايط خصوصي پيوست) بر اساس فهرست بهاءراه و باند سال 1392، بدون تعديل و مابه التفاوت مصالح با برآورداوليه :2،507،808،290ريال
مدت اجراي پروژه 120روز
دستگاه مناقصه گزار : شهرداري نجف آباد
محل اجراي پروژه :معابر سطح شهر شهرداري منطقه دو
شرايط شركت در مناقصه : دارا بودن صلاحيت و رتبه لازم متناسب با نوع پروژه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، رعايت سقف قرارداد ، داشتن شخصيت حقوقي ومطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه وارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت كنندگان در مناقصه بايدرعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند)
مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت : از شركت هاي واجد شرايط دعوت مي شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روزيكشنبه مورخ24/09/92به امور قراردادهاي شهرداري نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روزپنج شنبه مورخ 28/09/92به دبير خانه محرمانه شهرداري نجف آْباد تحويل نمايند(دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفي نامه كتبي، با مهر و امضاء مجاز و تعهد آور شركت انجام مي گيرد)
برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
مبلغ فروش اسناد مناقصه : 200،000 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف آباد
ميزان سپرده : معادل 5% كل برآورداوليه به مبلغ(125.400.000)ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002شهرداري نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.
تذكر : شهرداري نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.
                                                                                                                    مسعود منتظري
                                                                                                                     شهردار نجف آباد

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360