شنبه, 30 تیر 1397 - Saturday, 21 July 2018
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد

پروژه خريد آسفالت شهرداری منطقه شش

آگهي تجديد مناقصه

موضوع واعتبارمناقصه : پروژه خريد آسفالت (طبق شرايط خصوصي پيوست) جهت معابر سطح شهر شهرداري منطقه شش شهر نجف آباد، بدون تعديل و مابه التفاوت ، با اعتبار :2،500،000،000ريال
مدت اجراي پروژه 60روز

دستگاه مناقصه گزار : شهرداري نجف آباد

محل اجراي پروژه :معابر سطح شهر شهرداري منطقه شش

شرايط شركت در مناقصه : دارا بودن صلاحيت و رتبه لازم متناسب با نوع پروژه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، رعايت سقف قرارداد ، داشتن شخصيت حقوقي ومطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه وارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت كنندگان در مناقصه بايدرعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند)

مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت : از شركت هاي واجد شرايط دعوت مي شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روزسه شنبه مورخ 13/03/93به امورقراردادهاي شهرداري نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 17/03/93به دبير خانه محرمانه شهرداري نجف آباد تحويل نمايند(دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفي نامه كتبي، با مهر و امضاء مجاز و تعهد آور شركت انجام مي گيرد)

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه : 200،000 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف آباد

ميزان سپرده : معادل 5% كل اعتبار به مبلغ(125،000،000)ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002شهرداري نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.

تذكر : شهرداري نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

مسعود منتظري

شهردار نجف آباد

پروژه خريد آسفالت منطقه یک

آگهي تجديد مناقصه

موضوع واعتبارمناقصه : پروژه خريد آسفالت (طبق شرايط خصوصي پيوست) جهت معابر سطح شهر شهرداري منطقه يك شهر نجف آباد، بدون تعديل و مابه التفاوت ، با اعتبار :4،000،000،000ريال
مدت اجراي پروژه 75روز

دستگاه مناقصه گزار : شهرداري نجف آباد

محل اجراي پروژه :معابر سطح شهر شهرداري منطقه يك

شرايط شركت در مناقصه : دارا بودن صلاحيت و رتبه لازم متناسب با نوع پروژه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، رعايت سقف قرارداد ، داشتن شخصيت حقوقي ومطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه وارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت كنندگان در مناقصه بايدرعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند)

مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت : از شركت هاي واجد شرايط دعوت مي شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روزسه شنبه مورخ 13/03/93به امورقراردادهاي شهرداري نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 17/03/93به دبير خانه محرمانه شهرداري نجف آباد تحويل نمايند(دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفي نامه كتبي، با مهر و امضاء مجاز و تعهد آور شركت انجام مي گيرد)

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه : 200،000 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف آباد

ميزان سپرده : معادل 5% كل اعتبار به مبلغ(200،000،000)ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002شهرداري نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.

تذكر : شهرداري نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

مسعود منتظري

شهردار نجف آباد

اجاره 3غرفه

آگهی مزايده

بدینوسیله به اطلاع می رساند سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد باستناد مصوبه شماره 3438 مورخ 21/12/1392 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد 3 غرفه به مساحت هر کدام حدوداًٌ 15 متر مربع واقع در پارک کوهستان و 2 غرفه به مساحت هر کدام حدوداً 35 متر مربع در پارک لاله نجف آباد را جهت اغذیه فروشی با مشخصات موجود و شرایط زیر به صورت اجاره یکساله واگذار نماید:
الف : قيمت پايه
قیمت پایه یک باب غرفه در قسمت اول پارک کوهستان ا ز قرار ماهیانه 2/000/000 ریال.
قیمت پایه یک باب غرفه در قسمت وسط پارک کوهستان ا ز قرار ماهیانه 1/500/000 ریال.
قیمت پایه یک باب غرفه در قسمت آخر پارک کوهستان ا ز قرار ماهیانه 1/000/000 ریال.
قیمت پایه دو باب غرفه درقسمت وسط پارک لاله هر کدام ا ز قرار ماهیانه 2/000/000 ریال.
ب: شرائط واگذاری
1. شرکت کنندگان در مزایده باید مبلغ 5% از قیمت سالیانه هر غرفه را بعنوان سپرده بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز به حساب شماره 0108594001009 سپرده سازمان نزد بانک ملی ایران شعبه نجف آباد واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
2. شرکت کنندگان در مزایده باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
3. شرکت کنندگان می توانند تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 20/02/1393 پیشنهاد خود را در دو پاکت لاک و مهر شده ( الف و ب) که پاکت (الف ) محتوی رسید فیش بانکی و پاکت ( ب) محتوی برگه پیشنهاد قیمت که مبلغ آن با عدد و حروف بطور خوانا نوشته شده باشد به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمائید.
4. پیشنهادات رسیده در کمیسیون عالی معاملات که در روز دوشنبه مورخ 22/02/1393 در سازمان تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد.
5. پیشنهاداتی که مبهم، مخدوش، مشروط و یا فاقد سپرده باشد و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت اداری مقرر برسد اعم از کتبی ، تلگراف و یا حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادان مختار است.
6. سپرده نفرات اول تا سوم شرکت کنندگان در آگهی مزایده مورد نظر در سازمان باقی خواهد ماند و چنانچه نفرات اول از تاریخ ابلاغ کتبی ظرف مدت یک هفته از انعقاد قرارداد خودداری نماید سپرده او به نفع سازمان ضبط و با نفرات دوم و سوم نیز به همین نحو رفتار خواهد شد.
7. انعقاد قرارداد با برنده مزایده پس از تعیین صلاحیت توسط مراجع ذیربط می باشد.
8. هرگونه هزینه از قبیل: کل مالیات، کل عوارض، حق بیمه، هزینه آگهی و هزینه های آب ، برق، گازو غیره و همچنین تعمیرات جزیی و غیره بعهده برنده مزایده خواهد بود و سازمان هیچگونه تعهدی در این مورد نخواهد داشت.

علی مشرفی
مدیر عامل سازمان رفاهی تفریحی

اجاره گلخانه هاي خزانه

آگهي مزايده


موضوع مزايده : اجاره گلخانه هاي خزانه(طبق ليست پيوست)واقع دربلوار طالقاني، ميدان شهداء ، خزانه شهرداري نجف آباد
مدت مزايده : يكسال شمسي
دستگاه مزايده گزار : شهرداري نجف آباد
محل اجاره : واقع دربلوار طالقاني، ميدان شهداء ، خزانه شهرداري نجف آباد
شرايط شركت درمزايده : دارا بودن صلاحيت و رتبه لازم متناسب با نوع عمليات ، صلاحيت انجام كار و اين صلاحيت به تائيد مراجع ذيربط رسيده باشد، داشتن شخصيت حقوقي و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مزايده و ارائه اخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت كنندگان در مزايده بايدرعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.)
محل دريافت اسناد مزايده : امور قراردادهاي شهرداري نجف آباد
مهلت دريافت و ارسال اسناد مزايده و پيشنهاد قيمت : از شركتهاي واجد شرايط دعوت مي شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداري روزدو شنبه مورخ29/02/ 93به امور قراردادهاي شهرداري نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 03/03/93به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف آباد تحويل نمايند(دريافت اسناد مزايده به صورت حضوري و با ارائه معرفينامه كتبي، با مهر و امضاء مجاز و تعهدآور شركت انجام مي گيرد)
قيمت پايه اجاره گلخانه هاي خزانه از قرار ماهيانه : مبلغ9،000،000ريال
مبلغ فروش اسناد مزايده : 200،000 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف آباد
ميزان سپرده : معادل 5% كل اجاره بهاء يكسال به مبلغ: 5،400،000ريال طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002شهرداري نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.
برندگان اول و دوم و سوم مزايده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج است.
تذكر : شهرداري نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.


مسعود منتظري
شهردار نجف آباد

عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله

آگهي مناقصه


موضوع و برآورد ماهيانه مناقصه : عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله و نظافت و رفت و روب محدوده شهرداري منطقه يك ، بدون تعديل و مابه التفاوت با براورد ماهيانه: 821،531،676ريال
مدت اجراي عمليات : يك سال شمسي
دستگاه مناقصه گزار : شهرداري نجف آباد
محل اجراي عمليات : محدوده شهرداري منطقه يك شهر نجف آباد
شرايط شركت در مناقصه : دارا بودن رتبه لازم متناسب با نوع عمليات و رعايت سقف قرارداد ، داشتن شخصيت حقوقي ومطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه و ارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت كنندگان در مناقصه بايدرعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند)
مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت : از شركت هاي واجد شرايط دعوت مي شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز دو شنبه مورخ22/02/93به امور قراردادهاي شهرداري نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري شنبه 27/02/93به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف آبادتحويل نمايند(دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفي نامه كتبي،با مهر و امضاء مجاز و تعهد آور شركت انجام مي گيرد)
برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
مبلغ فروش اسناد مناقصه : 200،000 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف آباد
ميزان سپرده : معادل 5% كل اعتبار به مبلغ(493،000،000)ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002شهرداري نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.
تذكر : شهرداري نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.


مسعود منتظري
شهردار نجف آباد

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360