پنج شنبه, 10 فروردين 1402 - Thursday, 30 March 2023
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
کد خبر 279
تاریخ انتشار: جمعه, ۱۴ آبان ۱۳۸۹ ۱۱:۲۰

شرح وظایف

 وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر

-1 شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.
-2 بررسی وشناخت کمبودها،نیازها و نارسائیهای اجتماعی ،فرهنگی، آموزشی، بهداشتی،اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی دراین زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ذیربط
-3 نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
-4 همکاری با مسئولین اجرایی ونهادها وسازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ،فرهنگی،آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
-5 برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی ،اقتصادی ، عمرانی، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.
-6 تشویق وترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی ، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
-7 اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی ، امدادی ، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف ، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.
-8 نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی ، جنسی واموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
-9 تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستور العملهای وزارت کشور.
-10 تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.
-11 همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
-12 تصویب بوجه، اصلاح ومتمم بوجه و تفریق بوجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت
آیین نامه مالی شهرداریها وهمچنین تصویب بوجه شورای شهر.
-13 تصویب وامهای پیشنهادی پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
-14 تصویب معاملات و نظارت برآنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه ، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه وصلاح وبا رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.
-15 تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تایید وموافقت وزارت کشور.
-16 تویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.
-17 نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
-18 نظارت بر امور بهداشتی حوزه شهر
-19 نظارت برامور تماشاخانه ها ، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن تربیت ، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از آتش سوزی و مانند آن.
-20 تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
-21نظارت بر ایجاد گورستان ،غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
-22 وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسسیات شهری
-23 نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابانها ، میادین و فضاهای سبز و تاسسیات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه
-24 تصویب نامگذاری معابر ، میادین ، خیابانها ، کوچه وکوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.
-25 تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوار های شهر با رعایت مقررات موضوعه وانتشار آن یرای اطلاع عموم
-26 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری وسازمانها ی وابته به آن با رعایت آیین نامه مالی ومعاملات شهرداریها.
-27 تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.
-28 وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانها ی عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه
-29 وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات وبنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی ، هنری ، بازرگانی و غیره.
-30 نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارائی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقص و تخلف به شهردار وپیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی
-31 شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بوجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
-32 واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی و غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را بر عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهری  را که در چهار چوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
-33 همکاری با شورای تامین شهرستان در حدود قوانین و مقررات .
-34 بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفضیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهائی

مطالب مرتبط


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360