جمعه, 11 فروردين 1402 - Friday, 31 March 2023
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
کد خبر 1106
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۰۵ بهمن ۱۴۰۱ ۰۸:۲۰

مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده ( نوبت دوم )اجاره سه عدد كانكس و دو دفتر پيش خوان جهت آرامستان شهرداري نجف آباد

شهرداري نجف آباددر نظر دارد فراخوان آگهي تجديدمزايده ( نوبت دوم ) اجاره سه عدد كانكس و دو دفتر پيش خوان جهت آرامستان شهرداري نجف آبادبه افراد واجد شرايط و به صورت استيجاري و جداگانه ، با اجاره بهاي ماهيانه بر اساس قيمت كارشناسي رسمي دادگستري براي يك دوره يكساله و حسب مشخصات موجود در مدارك پيوست مزايدهبه شماره سيستمي 5001090286000009 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد.

متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (به صورت برخط) براي كليه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زماني:

-          تاريخ انتشار فراخوان : نوبت اول چاپ روز پنجشنبه مورخ06/ 11/ 1401 ونوبتدوم چاپ روز يكشنبه مورخ 16/ 11/ 1401

-          مهلت دريافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 17/ 11/ 1401

-          مهلت ارسال پيشنهادات: تا ساعت 19 روزدوشنبه مورخ 12/01 /1401

-          زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 03/ 12/ 1401

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: شركت كنندگان بايدمبلغ سپرده شركت در مزايدهرا حسب مدارك پيوست، به صورت جداگانه و به صورت وجـه نقـد به حساب سپرده شماره2 / 9107470 / 10 يا شماره شباIR050700001000229107470002   شهرداري نزد بانك رسالت واريز و يا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانكي  با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهي مزايده بعنوان ضمانت شركت درمزايده تهيه و بارگذاري نمايند و سپس اصل ضمانتنامه و يا تاييديه وصول مبلغ سپردهرا قبل از بازگشايي پيشنهادات به واحد امورقراردادهاي شهرداري مركزي نجف آباد ارسال نمايند.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :نجف آباد خيابان امام خميني ( ره ) ، شهرداري مركزي كدپستي 14661-85146 تلفن 3-42640041-031

مشخصات شهرداري :شناسه ملي : 14000277378  كد اقتصادي : 411443717316  شماره ثبت : 0900544

مطالب مرتبط


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360