یکشنبه, 09 بهمن 1401 - Sunday, 29 January 2023
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
latestnews
کد خبر 1091
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۰۶:۵۱

تجديدمزايده (نوبت دوم) عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده(نوبت دوم) واگذاري جايگاه مورد احداث پمپ بنزين واقع در ويلاشهر

به صورت فروش به بخش خصوصي صرفا" با امتياز و احداث پمپ بنزين شهرداري منطقه سه نجف آباد

شهرداري نجف آباددر نظر دارد فراخوان آگهي تجديدمزايده(نوبت دوم) واگذاري جايگاه مورد احداث پمپ بنزين واقع در ويلاشهر به صورت فروش به بخش خصوصي صرفا" با امتياز و احداث پمپ بنزين شهرداري منطقه سه نجف آبادبه شمارهسيستمي 2001090286000004 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد.

متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (به صورت برخط) براي كليه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زماني:

-          تاريخ انتشار فراخوان : نوبت اول چاپ روزچهار شنبه مورخ25/ 08/ 1401 ونوبتدوم چاپ روز پنج شنبهمورخ 03/09 /1401

-          مهلت دريافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز شنبه مورخ05 /09 /1401

-          مهلت ارسال پيشنهادات: تا ساعت 19 روزچهارشنبهمورخ 1401/09/16

-          زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 15 روزشنبهمورخ19 / 09 / 1401

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: شركت كنندگان بايدمبلغ000 / 000 / 500 / 12 ريال رابه صورت وجـه نقـد به حساب سپرده شماره2 / 9107470 / 10 يا شماره شباIR050700001000229107470002   شهرداري نزد بانك رسالت واريز و يا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانكي  با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهي مزايده بعنوان ضمانت شركت درمزايده تهيه و بارگذاري نمايند و سپس اصل ضمانتنامه و يا تاييديه وصول مبلغ سپردهرا قبل از بازگشايي پيشنهادات به واحد امورقراردادهاي شهرداري مركزي نجف آباد ارسال نمايند.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :نجف آباد خيابان امام خميني ( ره ) ، شهرداري مركزي كدپستي 14661-85146 تلفن 3-42640041-031

مشخصات شهرداري :شناسه ملي : 14000277378  كد اقتصادي : 411443717316  شماره ثبت : 0900544

مطالب مرتبط


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360