شنبه, 05 آذر 1401 - Saturday, 26 November 2022
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
latestnews
کد خبر 1074
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ ۰۸:۴۲

مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه اجراي عملياتساماندهي خيابان طالقاني امير آباد جهت هدايت آبهاي سطحي موجود منطقه پنج شهرداري نجف آباد

شهرداري نجف آباددر نظر دارد فراخوان آگهي مناقصه اجراي عمليات ساماندهي خيابان طالقاني اميرآباد جهت هدايت آبهاي سطحي موجود واقع در محدوده شهرداري منطقه پنج نجف آباد( مطابق ليست ، نقشه ها و ديتال هاي اجرايي پيوست )به شمارهسيستمي 2001090286000010 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد.

متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (به صورت برخط) براي كليه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زماني:

-          تاريخ انتشار فراخوان : نوبت اول چاپ روزچهارشنبه مورخ30/ 06/ 1401 ونوبتدوم چاپ روزبكشنبه مورخ 10/07 / 1401

-          مهلت دريافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 11/ 07/ 1401

-          مهلت ارسال پيشنهادات: تا ساعت 19 روز يكشنبه مورخ 1401/07/24

-          زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 26/ 07 / 1401

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: شركت كنندگان بايدمبلغ 000/ 000/ 390 / 1ريال را به صورت وجـه نقـد به حساب سپرده شماره2 / 9107470 / 10 يا شماره شباIR050700001000229107470002   شهرداري نزد بانك رسالت واريز و يا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانكي  با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهي مناقصه بعنوان ضمانت شركت در مناقصه تهيه و بارگذاري نمايند و سپس اصل ضمانتنامه و يا تاييديه وصول مبلغ سپردهرا قبل از بازگشايي پيشنهادات به واحد امورقراردادهاي شهرداري مركزي نجف آباد ارسال نمايند.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :نجف آباد خيابان امام خميني ( ره ) ، شهرداري مركزي كدپستي 14661-85146 تلفن 3-42640041-031

مشخصات شهرداري :شناسه ملي : 14000277378  كد اقتصادي : 411443717316  شماره ثبت : 0900544

مطالب مرتبط


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360